สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTT Digital จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อ " Accelerate Digital Transformation of Finance & Accounting with Automation technology "


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTT Digital จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อ  “Accelerate Digital Transformation of Finance & Accounting with Automation technology " วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนในเรื่อง RPA (Robotic Process Automation) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ Multiverse room , ENCO Building C 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education