สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women จัดงาน Workshop “ หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี: จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions ” 


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women จัดงาน Workshop “ หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี: จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions ” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่สังคมทุกภาคส่วนทั่วทั้งระบบตลาดทุนโดยยึดหลักธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทจดทะเบียนผ่านการนำหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีไปปฏิบัติจริง โดยเป็นหลักการที่เสนอแนวทางแก่บริษัทในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน ตลาด และชุมชนเมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ :
[final] press release for weps workshop 22-23 nov.pdfชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education