สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถบูรณาการ ESG/SDGs เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สามารถวัดและบริหารจัดการผลกระทบความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมนำไปใช้ประกอบการรายงานในแบบ 56-1 One Report ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education