สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจ สำหรับบริษัทที่เข้าโครงการ CBCE รุ่นที่ 8 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2023


CBCE 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจ สำหรับบริษัทที่เข้าโครงการ CBCE รุ่นที่ 8 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2023  รวม 10 sessions เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมทิศทางของธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การวางระบบและการปฏิบัติงาน, การเงินและบัญชี, ทรัพยากรบุคคล และ ธุรกิจครอบครัว

โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post- seminar presentation สำหรับบริษัท รุ่นที่ 8 ทั้ง 12 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel) รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะที่ปรึกษา ศูนย์ CBCE และ จากโครงการ CBCE Next 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education