สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE Next 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2023


CBCE Next 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2023

รวม 10 sessions เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ Business Clinic ในหัวข้อ “Preparation for capital market” โดยในวันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ได้จัด Post-seminar presentation สำหรับบริษัท ทั้ง 10 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและการลงทุนต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel) รวมทั้งรับประทานอาหารค่ำกับคณะที่ปรึกษา ศูนย์ CBCE และ CBCE Next รุ่นที่ 1 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education