สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย PMAT และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการโครงการ 2024 People Management Award of Thailand 2567 และ Well-being Organization Award และการเสวนาวิชาการ “Organizational Well-being Management: การจัดการสุขภาวะองค์กร เพื่อ คน องค์กร และความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ ประธานชมรม Human Capital Management สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสุดคนึง ขัมภรัตน์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  และ  ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความร่วมมือดำเนินการจัดโครงการ 2024 People Management Award of Thailand รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2567 และ Well-being Organization Award รางวัลองค์กรแห่งสุขภาวะดีเด่น ในการพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาวะองค์กร และสุขภาพประชากรวัยทำงาน ผสานกับแนวทางการปฏิบัติมาจัดตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน การประเมิน รวมถึงตัวชี้วัด และดัชนีต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำองค์กร โดยเฉพาะงานทรัพยากรบุคคล เพื่อการเป็นสุดยอดองค์กรที่ดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กร รวมถึงการดำเนินการร่วมให้ความเห็น คำแนะนำทางวิชาการในการ พิจารณาองค์กรที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรแห่งสุขภาวะ ที่ดูแลสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กร เพื่อค้นหาองค์กร และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการ และกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหาร พัฒนา และดูแลคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education