สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และกรรมการชมรม ESG Network (ชมรมภายใต้สมาคมฯ) ร่วมหารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้บริบทต่างๆ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education