สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

เกี่ยวกับสมาคม

นายกสมาคม

 • คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

  ประธานกรรมการ

  บมจ. บ้านปู

อุปนายกสมาคม

  • ดร. กุลภัทรา สิโรดม

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

   บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
  • คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

   ประธานกรรมการ

   บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
  • คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร

   กรรมการผู้จัดการ

   บมจ. ซาบีน่า
  • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล

   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

   บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
  • คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

   ประธานคณะผู้บริหาร

   บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  • คุณญนน์ โภคทรัพย์

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
  • คุณบุญยง ตันสกุล

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

คณะกรรมการสมาคม

  • ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

   กรรมการผู้จัดการ

   บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณครรชิต บุนะจินดา

   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

   บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
  • คุณชัชพล ประสพโชค

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

   บมจ. ยูเอซี โกลบอล
  • คุณตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

   กรรมการอิสระ

   บมจ. วีรันดา รีสอร์ท
  • คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

   กรรมการผู้จัดการใหญ่

   บมจ. ผลิตไฟฟ้า
  • คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

   บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
  • คุณนพชัย วีระมาน

   กรรมการผู้จัดการ

   บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
  • คุณพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
  • คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

   บมจ. ปตท.
  • คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

   กรรมการผู้จัดการ

   บมจ. ทีทีดับบลิว
  • คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

   ประธานกรรมการบริหาร

   บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก
  • คุณสมหะทัย พานิชชีวะ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. อมตะ วีเอ็น
  • คุณสัมฤทธิ์ สำเนียง

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

   บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  • คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

   กรรมการ

   บมจ. เอ็ม บี เค
  • คุณเอกพล พงศ์สถาพร

   ประธานกรรมการ

   บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์
  • คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล

   กรรมการผู้จัดการ

   บมจ. เอส พี วี ไอ
  • คุณอังคณา เทพประเสริฐวังศา

   เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคม

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

  • คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

   บมจ. อมตะ วีเอ็น
  • คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

   กรรมการ

   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  • คุณไพศาล ธรสารสมบัติ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. ทีเอ็มที สตีล

คณะกรรมการตรวจสอบ

  • ดร. กุลภัทรา สิโรดม (ประธาน)

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

   บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
  • คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

   บมจ. ปตท.
  • คุณครรชิต บุนะจินดา

   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

   บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  • คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร (ประธาน)

   กรรมการผู้จัดการ

   บมจ. ซาบีน่า
  • คุณบุญยง ตันสกุล

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
  • คุณตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

   กรรมการอิสระ

   บมจ. วีรันดา รีสอร์ท
  • คุณพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม

 

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education