สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารเผยแพร่

 • Date
 • Project
 • Document
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • จม.จากสมาคมฯแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
  • จม.จากสมาคมฯแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19.pdf

   โดย :

   105.91 KB Download
  • 18 กุมภาพันธ์ 2564
  • รับชมสัมมนาย้อนหลัง การจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด
  • tlca seminar_agm18_02_2021.pdf

   โดย :

   6,962.41 KB Download
  • 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • งานเสวนา แนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (e-AGM)
  • QR Code รับชมงานเสวนา แนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (e-AGM)_05022021.pdf

   โดย :

   104.29 KB Download
  • 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • โค้งสุดท้ายก่อน PDPA เริ่มบังคับใช้ทำอย่างไรไม่ให้พลาด
  • [Deck_Final 030221] FB Live_PDPA.pdf

   โดย : PWC

   709.22 KB Download
  • 21 ธันวาคม 2563
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2563
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม CFO CPD 7-2020.pdf

   โดย : Tilleke & Gibbins

   107.86 KB Download
  • 16 ตุลาคม 2563
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2563
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม CFO CPD 6-2020.pdf

   โดย : เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

   134.24 KB Download
  • 11 กันยายน 2563
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2563
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม CFO CPD 5-2020.pdf

   โดย : Mr. Joerg Ayrle Group Chief Financial Officer of Thai Union Group Public Company Limited

   121.00 KB Download
  • 14 สิงหาคม 2563
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2563
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม CFO CPD 4-2020.pdf

   โดย : คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร | คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน

   134.78 KB Download
  • 23 กรกฎาคม 2563
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2563
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม CFO CPD 3-2020.pdf

   โดย : คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   156.82 KB Download
  • 1 กรกฎาคม 2563
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2563
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO CPD 2-63.pdf

   โดย : คุณจนัยพร คันธสมบูรณ์ หุ้นส่วน PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.

   216.32 KB Download

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education