สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารเผยแพร่

 • Date
 • Project
 • Document
  • 25 มีนาคม 2563
  • กรมพัฒน์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลายความวิตกกังวล...เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ข้อมูลวันที่ 25 มีนาคม 2563
  • กรมพัฒน์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด.pdf

   โดย : ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   72.02 KB Download
  • 24 มีนาคม 2563
  • ข่าวกระทรวงการคลัง เรื่อง "มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2" ฉบับที่ 26/2563 ข้อมูลวันที่ 24 มีนาคม 2563
  • แถลงข่าว กค. มาตรการ COVID-19 ระยะที่ 2 (24.03.2020) -format ปชช .pdf

   โดย : ข้อมูลจาก กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

   160.77 KB Download
  • 24 มีนาคม 2563
  • กรมสรรพากร "จัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2" ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
  • news22_2563.pdf

   โดย : ข้อมูลจาก กรมสรรพากร เว็บไซต์ www.rd.go.th

   121.17 KB Download
  • 19 กุมภาพันธ์ 2563
  • รายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2563
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม TLCA CFO CPD 1-63.pdf

   โดย : คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

   375.22 KB Download
  • 18 กุมภาพันธ์ 2563
  • เอกสารท่านวิทยากร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020 ครั้งที่ 1
  • Presentation_TFRS 9 for CFO V.1 19-Feb-19.pdf

   โดย : คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

   2,896.27 KB Download
  • 17 ธันวาคม 2561
  • การส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบQR Code และ New Service
  • QRCode_181261.pdf

   โดย :

   3,015.10 KB Download
  • 17 ธันวาคม 2561
  • Listed Company Solutions (LCS) and Regulatory Report
  • 20181218_ListedCompanySolutionV1.2.pdf

   โดย :

   5,648.16 KB Download
  • 17 ธันวาคม 2561
  • กำหนดการ การเข้าร่วมรับฟังข้อมูล เรื่อง การส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code และ Listed Company Solution
  • Agenda.pdf

   โดย :

   39.38 KB Download
  • 6 สิงหาคม 2561
  • ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย
  • SECNews82-2561TH.pdf

   โดย :

   72.24 KB Download
  • 11 มิถุนายน 2561
  • เอกสารการบรรบาย “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” : บมจ. ธนาคารทหารไทย
  • TMBCGCodeSEC.pdf

   โดย :

   346.54 KB Download

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education