สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารเผยแพร่

 • Date
 • Project
 • Document
  • 11 มิถุนายน 2561
  • เอกสารการบรรบาย “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” : บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
  • GC_TISCO_CG-Code_11-Jun-18_v 0 (1).pdf

   โดย :

   3,134.73 KB Download
  • 11 มิถุนายน 2561
  • เอกสารการบรรบาย “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” : บมจ. ปตท.
  • Presentation_การดำเนินงาน CG Code ปตท..pdf

   โดย :

   1,954.64 KB Download
  • 11 มิถุนายน 2561
  • เอกสารการบรรบาย “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” : บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
  • TISCO_CG-Code_11-Jun-18_v.0.pdf

   โดย :

   1,349.61 KB Download
  • 29 สิงหาคม 2560
  • สรุปสื่อวีดีโอเพื่อสื่อสารเรื่อง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่
  • SummarySECAct.pdf

   โดย :

   263.31 KB Download
  • 29 สิงหาคม 2560
  • ตัวอย่าง MD&A
  • MDAExample.pdf

   โดย :

   1,310.66 KB Download
  • 29 สิงหาคม 2560
  • แนวทางการเปิดเผยการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ดี
  • MDA22Jan2015.pdf

   โดย :

   3,970.01 KB Download
  • 18 กรกฎาคม 2560
  • EDP Alumni Forum 1/2017 หัวข้อ “ความลับ 5 ข้อ ของการอยู่และจากไปอย่างงดงาม” Secrets of L(i)eaving Beautifully
  • Advance_Care_Planning.pdf

   โดย :

   1,957.62 KB Download
  • 29 มิถุนายน 2560
  • Myanmar Investment Forum in Thailand
  • Myanmar’sLegal_Framework_and_ImplicationonBusiness.pdf

   โดย :

   763.81 KB Download
  • 29 มิถุนายน 2560
  • Myanmar Investment Forum in Thailand
  • What_to_invest_in_Myanmar.pdf

   โดย :

   401.11 KB Download
  • 3 พฤษภาคม 2560
  • Professional Development for Listed Companies
  • brochure.pdf

   โดย :

   979.35 KB Download

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education