สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารเผยแพร่

 • Date
 • Project
 • Document
  • 25 พฤษภาคม 2563
  • เอกสารประกอบ TLCA Live เสวนาหัวข้อ "หน้าที่ของงาน IR กับทุกสถานการณ์ ทุกเหตุการณ์"
  • IR 101_25_5_63 Final.pdf

   โดย : ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC)

   1,823.14 KB Download
  • 1 เมษายน 2563
  • ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการยื่นงบการเงินปละสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น DBD e-Filing
  • 2066473.pdf

   โดย :

   90.77 KB Download
  • 1 เมษายน 2563
  • คู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการบริหารคนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
  • BCP HR COVID GUIDELINE.pdf

   โดย : สมาคมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

   6,643.85 KB Download
  • 31 มีนาคม 2563
  • ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเลื่อนจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม (10.10 น.)
  • บจ.แจ้งเลื่อน AGM.. (1).pdf

   โดย :

   293.00 KB Download
  • 30 มีนาคม 2563
  • รายชื่อบริษัทจดทะเบียนแจ้งเลื่อนการประชุม AGM ปี 2563 (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.)
  • 30_3_63บจ.แจ้งเลื่อน AGM...pdf

   โดย :

   220.39 KB Download
  • 29 มีนาคม 2563
  • ประเด็นสำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (วันที่ 29 มีนาคม 2563)
  • FAQbyCSClub_PostponeAGM.pdf

   โดย : ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

   291.74 KB Download
  • 27 มีนาคม 2563
  • เอกสารประกอบ TLCA Live หัวข้อ “วางแผน BCP และ BCM เพื่อพาธุรกิจพ้นวิกฤตโคโรนา (COVID-19)” วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
  • KPMG Discussion COVID-19 27 March 2020 (revised).pdf

   โดย : บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

   1,831.84 KB Download
  • 27 มีนาคม 2563
  • มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (วันที่ 27 มี.ค. 63)
  • DBD_acc_COVID-19_Measures_Mar_27_2020.pdf

   โดย : ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   462.24 KB Download
  • 26 มีนาคม 2563
  • รายชื่อบริษัทจดทะเบียนแจ้งเลื่อนการประชุม AGM ปี 2563 (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 17.20 น.)
  • Postponement_AGM.pdf

   โดย : ข้อมูลจาก การแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

   160.65 KB Download
  • 26 มีนาคม 2563
  • ก.ล.ต. ผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถนำส่งงบการเงิน งวดไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ (ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 65/2563) วันที่ 26 มีนาคม 2563
  • SECNews 65-2563TH (1).pdf

   โดย : ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

   120.41 KB Download

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education