สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 611
 • TNL
 • ธนูลักษณ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 สิงหาคม 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนูลักษณ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
129/1 ถนนช่องนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วิจิตรา อดิศักดิ์เดชา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ศุภโชค สิริจันทรดิลก
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วรเดช ปึงศิริเจริญ
 • • CSR
 • นางสาว อรุณศรี คุณวัฒน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พรอนงค์ มีภูมิรู้
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ
 2. นาง วิจิตรา อดิศักดิ์เดชา

 • 612
 • OCC
 • โอซีซี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 สิงหาคม 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โอซีซี

ที่ตั้งสำนักงาน :
729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก - ชั้น- ซอย- ถนนรัชดาภืเษก บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ชูพันธุ์ อิ่มทอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ภัทรา ทองชะอม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ณัฐชนก เอื้อศิริพันธ์
 • • CSR
 • นางสาว รัชตา สัจจะรักษ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว จารินี ริตกันโต
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ธีรดา อำพันวงษ์
 2. นาง ชูพันธุ์ อิ่มทอง
 3. นาง ภัทรา ทองชะอม

 • 613
 • MINT
 • ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 สิงหาคม 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
88 เดอะปาร์ค ชั้น12 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สรัญญา สุนทรส
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วัฒนี พาณิชย์จิระสกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว Voralumpa Supawutkul
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว Napaskorn Yaipeng
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ต่อพงษ์ เหมือดชัยภูมิ
 • • CSR
 • นาง ชมพรรณ กุลนิเทศ
 • • CSR
 • นางสาว สิริณ สุวรรณเจษฎา
 • • CSR
 • นางสาว Chanadda Thanikulapat
 • • Human Capital Management
 • นางสาว Oratai Thinprawat
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
 2. นางสาว สรัญญา สุนทรส

 • 614
 • TTI
 • โรงงานผ้าไทย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรงงานผ้าไทย

ที่ตั้งสำนักงาน :
385 ชั้น- ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย มงคล มังกรกนก

 • 615
 • UP
 • ยูเนี่ยนพลาสติก
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ยูเนี่ยนพลาสติก

ที่ตั้งสำนักงาน :
11/1 ซอยเสรีไทย 62 ถนนเสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง อัจฉรา มณีสวัสดิ์
 • • CSR
 • นาย ทัตเทพ ส้มโอชา
 • • Human Capital Management
 • นาย ทัตเทพ ส้มโอชา
 • • Human Capital Management
 • นาย กิติคุณ วงษ์ธัญกรณ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 2. นาย สุทิน เผด็จภัย
 3. นางสาว ณิชาภา สุรัตน์ตะนันทกุล

 • 616
 • TCMC
 • ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิขริน แสงฉายเพียงเพ็ญ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วิริทธิ์พล งามไพลิน
 • • CSR
 • นางสาว กรปวีณ์ ธงรัตนะ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์
 2. นาง นพภาพร อภิวัฒนกุล

 • 617
 • NC
 • นิวซิตี้(กรุงเทพฯ)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
นิวซิตี้(กรุงเทพฯ)

ที่ตั้งสำนักงาน :
666 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย อดุลย์ ศรีมาดี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อดุลย์ ศรีมาดี
 • • CSR
 • นาย อดุลย์ ศรีมาดี
 • • Human Capital Management
 • นาง ธนาวดี ไกรชิงฤทธิ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อดุลย์ ศรีมาดี
 2. นาง จันอัมพร จันทะแสน
 3. นางสาว ภัสบงกช สาโรชสุนทรกุล

 • 618
 • TR
 • ไทยเรยอน
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยเรยอน

ที่ตั้งสำนักงาน :
888/160-1 มหาทุนพลาซ่า ชั้น16 ซอย- ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธิดา ระยับสุขสถิตย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สุวรรณา เฉลิมวัฒน์
 2. นาย ปราโมท คานเดลวาล
 3. นางสาว ธิดา ระยับสุขสถิตย์

 • 619
 • AYUD
 • อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
898 เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น7 ซอย- ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นริศรา อุดมวงศ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อาทิตยา วิรัตน์เศรษฐสิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นริศรา อุดมวงศ์
 • • CSR
 • นางสาว นริศรา อุดมวงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นริศรา อุดมวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว นริศรา อุดมวงศ์
 2. นางสาว อาทิตยา วิรัตน์เศรษฐสิน
 3. นางสาว อัจฉรา กุลรัตนรักษ์

 • 620
 • BAY
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ที่ตั้งสำนักงาน :
1222 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชั้น- ซอย- ถนนพระรามที่ 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ดาราภรณ์ ทองมูล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย
 • • CSR
 • นาย พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย
 • • CSR
 • นางสาว เสาวณีย์ รัตนกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณัฏฐนันท์ ธิติสันติคุณ
 2. นางสาว ดาราภรณ์ ทองมูล
 3. นาย กรกฎ ผิวชื่น

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education