สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 641
 • MFC
 • หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ที่ตั้งสำนักงาน :
199 คอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21-23, ซอย- ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศศิวิมล สิงห์เงิน
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศศิวิมล สิงห์เงิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศศิวิมล สิงห์เงิน
 • • CSR
 • นางสาว ศศิวิมล สิงห์เงิน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
 2. นางสาว ศศิวิมล สิงห์เงิน

 • 642
 • SCAP
 • ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969

ที่ตั้งสำนักงาน :
99/392 ศรีสวัสดิ์ ชั้น1,3,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ดวงใจ แก้วบุตตา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย นรวิชช์ แต่สุขะวัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธิติธรรม โรจนพฤกษ์
 • • CSR
 • นาย ศรพล บุพนิมิตร
 • • Human Capital Management
 • นาย อดิสรณ์ วิชัยดิษฐ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธิติธรรม โรจนพฤกษ์
 2. นางสาว ดวงใจ แก้วบุตตา

 • 643
 • TISCO
 • ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
48/49 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น21 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นัทธมน พิทักษ์ศุภกฤต
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พิราม สุขฤกษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ถิระพธู สิหนาทกถากุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นัทธมน พิทักษ์ศุภกฤต
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เอก ไกรฤกษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ประยุกต์ เจริญจรัสกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นัทธมน พิทักษ์ศุภกฤต
 • • CSR
 • นาย ประยุกต์ เจริญจรัสกุล
 • • CSR
 • นางสาว นัทธมน พิทักษ์ศุภกฤต
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นัทธมน พิทักษ์ศุภกฤต
 • • Human Capital Management
 • นาย วัศกร เทพทิม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
 2. นาย ชาตรี จันทรงาม
 3. นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

 • 644
 • TCAP
 • ทุนธนชาต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทุนธนชาต

ที่ตั้งสำนักงาน :
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ภาณุพันธุ์ ตวงทอง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จงกลนี กรลิขิตไพศาล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อังคาร ประพนธ์พันธุ์
 • • CSR
 • นาย วิชา กุลกอบเกียรติ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธิติภา พุทธประเสริฐ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
 2. นาย ภาณุพันธุ์ ตวงทอง

 • 645
 • SSC
 • เสริมสุข
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เสริมสุข

ที่ตั้งสำนักงาน :
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น31-32 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว โรสนี สาริมานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ฐิติวุฒิ์ บูลสุข
 2. นางสาว เทียนทิพย์ นาราช

 • 646
 • SNP
 • เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

ที่ตั้งสำนักงาน :
2034/100-103, อิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ปัทมาวลัย รัตนพล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เพ็ญพรรณ เกษตรศิริ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง เกษสุดา ไรวา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วสันต์ พรจินดา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กำธร ศิลาอ่อน
 • • CSR
 • นาง มณีสุดา ศิลาอ่อน
 • • Human Capital Management
 • นาง สุภาวดี หุตะสิงห
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง เกษสุดา ไรวา
 2. นาย วิทูร ศิลาอ่อน
 3. นาย กำธร ศิลาอ่อน

 • 647
 • BKI
 • กรุงเทพประกันภัย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กรุงเทพประกันภัย

ที่ตั้งสำนักงาน :
อาคารกรุงเทพประกันภัย, 25 กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ศุภชัย อัศวารักษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศศมน สันติสุข
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วิเชียร โมลีวรรณ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อุมาพร หวลบุตตา
 • • CSR
 • นางสาว สุธิดา มลิลา
 • • Human Capital Management
 • นาง เสริมสุข คิดเจริญสุข
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ชัย โสภณพนิช
 2. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
 3. นาย ศุภชัย อัศวารักษ์

 • 648
 • DV8
 • ดีวี8
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดีวี8

ที่ตั้งสำนักงาน :
15 ซอยพัฒนาการ 56 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิมลมาศ ฉวีวรณ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุพรรณี คล้ำมณี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
 2. นาย กฤช เอทเตอร์

 • 649
 • BEYOND
 • เบาด์ แอนด์ บียอนด์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เบาด์ แอนด์ บียอนด์

ที่ตั้งสำนักงาน :
130 – 132 สินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ธนัท สุนทรเมธานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชัญญา อิ่มอาบ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง พรพิมล แจ่มเวหา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ดวงกมล วรุตมวงศ์
 • • CSR
 • นาง พรพิมล แจ่มเวหา
 • • Human Capital Management
 • นาย ธนวรรธ วงศาโรจน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง กมลวรรณ วิปุลากรณ์
 2. นาย ธนัท สุนทรเมธานนท์
 3. นางสาว ชัญญา อิ่มอาบ

 • 650
 • NEP
 • เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม

ที่ตั้งสำนักงาน :
41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วีร์ วรศักิ์โยธิน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จริยา แก้วยศ
 2. นางสาว ณัฐฐ์ลภัส ศุภักกุลกานต์
 3. นาย วีร์ วรศักดิ์โยธิน

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education