สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 651
 • FE
 • ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

ที่ตั้งสำนักงาน :
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง สุรีย์ หมื่นนรินทร์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุจิตรา มากะนิตย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล
 2. นาง สุรีย์ หมื่นนรินทร์

 • 652
 • WACOAL
 • ไทยวาโก้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยวาโก้

ที่ตั้งสำนักงาน :
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชมา สังข์รังสรรค์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชมา สังข์รังสรรค์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง นวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
 • • CSR
 • นางสาว ทองจรัส ปัญญาแวว
 • • CSR
 • นาย สุรัตน์ ศิริวรรณ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว การุณี สุหร่าย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทองจรัส ปัญญาแวว
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์
 2. นาย บุญดี อำนวยสกุล
 3. นาง อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

 • 653
 • SUC
 • สหยูเนี่ยน
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สหยูเนี่ยน

ที่ตั้งสำนักงาน :
1828 ถนนสุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พรทิพย์พา สุนาวิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ศรีนวล สมบัติไพรวัน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ศรีนวล สมบัติไพรวัน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว เรืองดาว ศุภจรจรัล
 • • CSR
 • นางสาว กมลรัตน์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พรทิพย์พา สุนาวิน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
 2. นาง จันทรตรี ดารกานนท์
 3. นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

 • 654
 • GYT
 • กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน กม. 36 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณภัทร ธัญญกุลสัจจา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย Luca Crepaccioli
 2. นาย พิพัฒน์ วรพิพัฒน์

 • 655
 • KWC
 • กรุงเทพโสภณ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กรุงเทพโสภณ

ที่ตั้งสำนักงาน :
185 ถนนราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปวริศา เกิดพวงแก้ว
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จรูญลักษณ์ สุขระ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล
 2. นางสาว ปวริศา เกิดพวงแก้ว

 • 656
 • DUSIT
 • ดุสิตธานี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดุสิตธานี

ที่ตั้งสำนักงาน :
319 จัตุรัสจามจุรี ชั้น29 ถนนพญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มัณฑนี สุรกาญจน์กุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พลอยวดี เชื้อเล็ก
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เพ็ญศิริ ยุบลเมธารักษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุทธิภา วัชโรทยางกูร
 • • CSR
 • นาย ศิรเดช โทณวณิก
 • • CSR
 • นางสาว Pawena Pracharmitrkij
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว มัณฑนี สุรกาญจน์กุล
 2. นางสาว พลอยวดี เชื่อเล็ก
 3. นางสาว เพ็ญศิริ ยุบลเมธารักษ์

 • 657
 • CIMBT
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ที่ตั้งสำนักงาน :
44 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น21 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ปฏิมา จำปาสุด
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว  สุดาพันธุ์ ศรีรัตน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว  ปฐมาภรณ์ พุทธตรง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รสลิน อรุณวัฒนาพร
 • • Human Capital Management
 • นาย ศักดิภัฒน์ เอื้ออารีย์กิจกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
 2. นาง ปฎิมา จำปาสุด
 3. นางสาว ปฐมาภรณ์ พุทธตรง

 • 658
 • IFEC
 • อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริเพ็ญ วินิจรักษา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นิตยา อุทกโยธะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ธริณี วรรทนธีรัช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิชัย ถาวรวัฒนายงค์
 2. นาย สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์
 3. นาย ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

 • 659
 • PDJ
 • แพรนด้า จิวเวลรี่
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มีนาคม 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพรนด้า จิวเวลรี่

ที่ตั้งสำนักงาน :
28 ซอยบางนา-ตราด 28 บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรพร สอนศิริ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง จิตติมา วุฒิชัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
 • • CSR
 • นางสาว อัยญดา อ้นโม
 • • Human Capital Management
 • นาย ธวัชชัย ศรีสุรพันธ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 2. นางสาว พัชรพร สอนศิริ

 • 660
 • SKR
 • ศิครินทร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 สิงหาคม 2529

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศิครินทร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
976 ถนนลาซาล บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ภาเสก อยู่สุขขี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชนากานต์ ยอดยิ่ง
 • • CSR
 • นาย ปรเมษฐ์ มั่นคง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อติรัชต์ จรูญศรี (นพ.)
 2. นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education