สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 631
 • DUSIT
 • ดุสิตธานี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดุสิตธานี

ที่ตั้งสำนักงาน :
319 จัตุรัสจามจุรี ชั้น29 ถนนพญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มัณฑนี สุรกาญจน์กุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พลอยวดี เชื้อเล็ก
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เพ็ญศิริ ยุบลเมธารักษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุทธิภา วัชโรทยางกูร
 • • CSR
 • นาย ศิรเดช โทณวณิก
 • • CSR
 • นางสาว Pawena Pracharmitrkij
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว มัณฑนี สุรกาญจน์กุล
 2. นางสาว พลอยวดี เชื่อเล็ก
 3. นางสาว เพ็ญศิริ ยุบลเมธารักษ์

 • 632
 • CIMBT
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ที่ตั้งสำนักงาน :
44 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น21 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ปฏิมา จำปาสุด
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว  สุดาพันธุ์ ศรีรัตน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว  ปฐมาภรณ์ พุทธตรง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รสลิน อรุณวัฒนาพร
 • • Human Capital Management
 • นาย ศักดิภัฒน์ เอื้ออารีย์กิจกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
 2. นาง ปฎิมา จำปาสุด
 3. นางสาว ปฐมาภรณ์ พุทธตรง

 • 633
 • IFEC
 • อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริเพ็ญ วินิจรักษา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นิตยา อุทกโยธะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ธริณี วรรทนธีรัช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิชัย ถาวรวัฒนายงค์
 2. นาย สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์
 3. นาย ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

 • 634
 • PDJ
 • แพรนด้า จิวเวลรี่
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มีนาคม 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพรนด้า จิวเวลรี่

ที่ตั้งสำนักงาน :
28 ซอยบางนา-ตราด 28 บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรพร สอนศิริ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง จิตติมา วุฒิชัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
 • • CSR
 • นางสาว อัยญดา อ้นโม
 • • Human Capital Management
 • นาย ธวัชชัย ศรีสุรพันธ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 2. นางสาว พัชรพร สอนศิริ

 • 635
 • SKR
 • ศิครินทร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 สิงหาคม 2529

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศิครินทร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
976 ถนนลาซาล บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ภาเสก อยู่สุขขี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชนากาต์ ยอดยิ่ง
 • • CSR
 • นาย ปรเมษฐ์ มั่นคง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อติรัชต์ จรูญศรี (นพ.)
 2. นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education