สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติความเป็นมา

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2530 โดยผู้ก่อตั้งจำนวน 8 คน รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “ชมรมบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต (Listed and Authorized Companies Club)” ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต (Listed and Authorized Companies Association)” และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เป็นองค์กรอิสระที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education