สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

เกี่ยวกับสมาคม

ฝ่ายบริหารสมาคม

 • เพ็ญศรี สุธีรศานต์

  ที่ปรึกษาสมาคม

  โทร. : 0-2009-9369
  อีเมล์ : pensri@lca.or.th
 • อังคณา เทพประเสริฐวังศา

  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคม

  โทร. : 0-2009-9369
  อีเมล์ : angkanat@lca.or.th
  • อรวรรณ พินธุสาร

   ผู้จัดการอาวุโส

   โทร. : 0-2009-9191 ต่อ 3704
   อีเมล์ : orawan@lca.or.th
  • ศิริกานต์ เกษรบัว

   ผู้จัดการ

   โทร. : 0-2009-9191 ต่อ 3708
   อีเมล์ : sirikan@lca.or.th
  • พิมลเทพ รัตนมุณี

   ผู้จัดการ

   โทร. : 0-2009-9191 ต่อ 3702
   อีเมล์ : pimonthep@lca.or.th
  • อิงครัตน์ บุนนาค

   ผู้จัดการ

   โทร. : 0-2009-9191 ต่อ 3703
   อีเมล์ : ingkarat@lca.or.th
  • นิภาพร แก้วช่วย

   รองผู้จัดการ

   โทร. : 0-2009-9191 ต่อ 3705
   อีเมล์ : nipaporn@lca.or.th
  • อภิญญา บุญมา

   รองผู้จัดการ

   โทร. : 0-2009-9191 ต่อ 3701
   อีเมล์ : apinyabo@lca.or.th

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education