สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

เกี่ยวกับสมาคม

ภารกิจและวัตถุประสงค์

ภารกิจของสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงาน และติดตามการแก้ไขและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการ และส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวปฎิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิก และส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจในทางพาณิชยกรรม หรือการเงิน หรืออุตสาหกรรมของสมาชิก และบริษัทจดทะเบียน
 2. ประสานงานระหว่างสมาชิก ให้ความร่วมมือและประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ตลอดจนผู้ถือหลักทรัพย์ของสมาชิก
 3. เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันความรู้ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิก
 4. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ในการที่จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ
 5. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
 6. เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ
 7. ส่งเสริมการบริหารงานของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 8. ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทย และมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือสังคม
กิจกรรมหลักของสมาคมฯ
 1. ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ / กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดกิจกรรม Knowledge Sharing / Networking ระหว่างบริษัทสมาชิก
 3. จัด Professional Development / Executive Education สำหรับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทสมาชิก
 4. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างบริษัทสมาชิกกับ Regulators / Government Agencies

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education