สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 81
 • SCM
 • ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 ธันวาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

ที่ตั้งสำนักงาน :
10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ธาริกา ฐานณกรวัชร์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ธาริกา ฐานณกรวัชร์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ธาริกา ฐานณกรวัชร์
 • • CSR
 • นาง ธาริกา ฐานณกรวัชร์
 • • Human Capital Management
 • นาย ศุภกร งอนสระน้อย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
 2. นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
 3. นาง ธาริกา ฐานณกรวัชร์

 • 82
 • OGC
 • โอเชียนกลาส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 ธันวาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โอเชียนกลาส

ที่ตั้งสำนักงาน :
75/88-91 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น34 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง รักดี ภักดีชุมพล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง รักดี ภักดีชุมพล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง รักดี ภักดีชุมพล
 • • CSR
 • นาง รักดี ภักดีชุมพล
 • • Human Capital Management
 • นาย อนุวัตร นันทรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จริยา แสงไชยญา
 2. นาย เสถียร ศรีใสคำ
 3. นาง รักดี ภักดีชุมพล

 • 83
 • BGC
 • บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 2 ธันวาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส

ที่ตั้งสำนักงาน :
47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นุดี จีรังพิทักษ์กุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง สุรัชนี เบญจจินดา
 • • CSR
 • นาย สุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
 • • Human Capital Management
 • นาย สุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
 2. นาย อดิศักดิ์ บัวประเสริฐ
 3. นางสาว นุดี จีรังพิทักษ์กุล

 • 84
 • WGE
 • เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 1 ธันวาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
50/1203 หมู่ 9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เกรียงไกร บัวนุ่ม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว โนรีย์ ยาชะรัด
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัททิยา ชื่นละออ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เกรียงไกร บัวนุ่ม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภัคชัญญา การยศ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เกรียงไกร บัวนุ่ม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วายุ ทองพูน
 • • CSR
 • นาง พลอยพัชชา บัวนุ่ม
 • • CSR
 • นาย พลภัทร ศิริภักดิ์
 • • Human Capital Management
 • นาง พลอยพัชชา บัวนุ่ม
 • • Human Capital Management
 • นาย พลภัทร ศิริภักดิ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม
 2. นางสาว ภัคมล จันทร์หอม
 3. นาย เกรียงไกร บัวนุ่ม

 • 85
 • RT
 • ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 พฤศจิกายน 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
292 - ชั้น- ซอย- ถนน- - - สมุทรปราการ 10560

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณัฐพงษ์ บุญยะศรี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง พรทิพย์ คงแสงภัทร์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธนันธร อมาตยกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง เปี่ยมลาภ เกิดทะโสม
 • • CSR
 • นาย ภูระพณ ชาญบำรุง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุทธิ์สุดา ศรีทองสุข
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณัฐพงษ์ บุญยะศรี
 2. นาง พรทิพย์ คงแสงภัทร์
 3. นางสาว กนกศร สังคำพันธ์

 • 86
 • CRC
 • เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 พฤศจิกายน 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
22 เซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น14 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง งามจิต เกียรติธนาวิทย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วรวุฒิ กรอบบาง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฐานิศรา ทองเจริญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รังสิรัชต์ พรสุธี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศุภลักษณ์ ปรมสวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อินทิรา กฤตยเรืองโรจน์
 • • CSR
 • นางสาว อัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตน์
 • • Human Capital Management
 • นาง ปัญชลีย์ วีระธรรมวัชร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ญนน์ โภคทรัพย์
 2. นาง งามจิต เกียรติธนาวิทย์
 3. นางสาว ฐานิศรา ทองเจริญ

 • 87
 • AHC
 • โรงพยาบาลเอกชล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 9 พฤศจิกายน 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรงพยาบาลเอกชล

ที่ตั้งสำนักงาน :
68/3 ถนนพระยาสัจจา บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง วิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สิทธิพจน์ มาโนช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง วิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
 • • CSR
 • นาง วิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
 • • Human Capital Management
 • นาง วิไลลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อภิรักษ์ วานิช
 2. นาง พจนา มาโนช
 3. นางสาว กาญจนา วานิช

 • 88
 • PSL
 • พรีเชียส ชิพปิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 ตุลาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พรีเชียส ชิพปิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
8 พิบูลธรรม ชั้นจี, 7,8 และ 9 ซอย- ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลิน
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภณิดา สัจจะเดชาชัย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สิรสา สุภาวศิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สิรสา สุภาวศิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภณิดา สัจจะเดชาชัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภณิดา สัจจะเดชาชัย
 • • CSR
 • นางสาว ภณิดา สัจจะเดชาชัย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สิรสา สุภาวศิน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สิรสา สุภาวศิน
 2. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศานต์
 3. นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลิน

 • 89
 • STGT
 • ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 ตุลาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
110 ถนนกาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กฤตยา วุฒิภดาดร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กฤตยา วุฒิภดาดร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นะรังศี จิระนคร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศุภกัญญา พฤกษาหิรัญ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กฤตยา วุฒิภดาดร
 • • CSR
 • นางสาว กฤตยา วุฒิภดาดร
 • • Human Capital Management
 • นาย สมรัฐ เทพนวล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กฤตยา วุฒิภดาดร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จริญญา จิโรจน์กุล
 2. นางสาว ธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์
 3. นางสาว กฤตยา วุฒิภดาดร

 • 90
 • APP
 • แอพพลิแคด
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 ตุลาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอพพลิแคด

ที่ตั้งสำนักงาน :
69 - ชั้น- ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สรวัฒน์ นาคมณี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ผนิตา รือเยาะ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัญญารัตน์ กำแพงแก้ว
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สรวัฒน์ นาคมณี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กัญญารัตน์ กำแพงแก้ว
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ผนิตา รือเยาะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สรวัฒน์ นาคมณี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ผนิตา รือเยาะ
 • • CSR
 • นาย ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์
 • • CSR
 • นาย สรวัฒน์ นาคมณี
 • • CSR
 • นางสาว กัญญารัตน์ กำแพงแก้ว
 • • CSR
 • นางสาว ผนิตา รือเยาะ
 • • Human Capital Management
 • นาย ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์
 • • Human Capital Management
 • นาย สรวัฒน์ นาคมณี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ผนิตา รือเยาะ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์
 2. นางสาว ผนิตา ยือเราะ
 3. นาย สรวัฒน์ นาคมณี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education