สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 71
 • SUN
 • ซันสวีท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 กันยายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซันสวีท

ที่ตั้งสำนักงาน :
9 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง วรรณญารัตน์ ไชยชนะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วีระ นพวัฒนากร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุนทรี มูลเมา
 • • CSR
 • นาง วรรณญารัตน์ ไชยชนะ
 • • Human Capital Management
 • นาย พัลลภ บุญถึง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย องอาจ กิตติคุณชัย
 2. นาง จิราพร กิตติคุณชัย
 3. นางสาว มรกต กิตติคุณชัย

 • 72
 • STECH
 • สยามเทคนิคคอนกรีต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 สิงหาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สยามเทคนิคคอนกรีต

ที่ตั้งสำนักงาน :
50 - ชั้น- ซอยงามวงศ์วาน47 แยก20 ถนนงามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปัญจพร ชุ่มธรรม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ทัศนีย์ ศรไพบูลย์
 • • CSR
 • นาง ธิติกาญจน์ ศรีภัทรเรืองชัย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์
 2. นาย มณฑล จารุวรรณาภรณ์
 3. นาย เจษฏ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ

 • 73
 • SAK
 • ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 สิงหาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
49/47 - ชั้น- ซอย- ถนนเจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ทิพมาศ ลำเจริญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง เรณู วิลาศรี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พิธักษ์ ทาคำ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กิตติศักดิ์ ปัณณราช
 • • Human Capital Management
 • นาย สัญญา ยะแสง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ทิพมาศ ลำเจริญ
 2. นาย พิษณุวัชร์ จีนชัย

 • 74
 • TIDLOR
 • เงินติดล้อ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 สิงหาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เงินติดล้อ

ที่ตั้งสำนักงาน :
428 อารีย์ฮิลส์ ชั้น9-15 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วันทนีย์ ธีระกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย Rattanasak Srichumsin
 • • Human Capital Management
 • นาง Nutchanart Arpamongkol
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว วันทนีย์ ธีระกุล

 • 75
 • DMT
 • ทางยกระดับดอนเมือง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทางยกระดับดอนเมือง

ที่ตั้งสำนักงาน :
40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง อุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สมถวิล กระแสสินธุ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย จักรกฤช ทองนาคะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ทัศนันท์ ฉุยกลม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ภัทรพร อมรศรีวรากุล
 • • CSR
 • นางสาว อัจฉรา เจริญพร
 • • CSR
 • นางสาว ปรางแก้ว ทองดี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อัจฉรา เจริญพร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รำไพ ชมภู่
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ
 2. นาย ศักดิ์ดา พรรณไวย

 • 76
 • ASW
 • แอสเซทไวส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 กรกฎาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอสเซทไวส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
9 - ชั้น- ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 ถนน- อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อนงค์นาฏ วรรณมาศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัจฉราภรณ์ เจริญยิ่ง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อนงค์นาฏ วรรณมาศ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อัจฉราภรณ์ เจริญยิ่ง
 • • CSR
 • นาย วีรวัฒน์ ฮาราดูวัน
 • • CSR
 • นางสาว อนงค์นาฏ วรรณมาศ
 • • CSR
 • นางสาว อัจฉราภรณ์ เจริญยิ่ง
 • • Human Capital Management
 • นาย ไกรวิทย์ ทองฟู
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อนงค์นาฏ วรรณมาศ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อนงค์นาฏ วรรณมาศ
 2. นางสาว อัจฉราภรณ์ เจริญยิ่ง
 3. นาย ปัญญา นันทกิจตระกูร

 • 77
 • SPVI
 • เอส พี วี ไอ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 กรกฎาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอส พี วี ไอ

ที่ตั้งสำนักงาน :
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศันษนีย์ โหรานิคม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วริยา อาสนานิ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศันษนีย์ โหรานิคม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศันษนีย์ โหรานิคม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ยุพา เบญจวิกรัย
 • • CSR
 • นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล
 2. นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
 3. นางสาว ศันษนีย์ โหรานิคม

 • 78
 • SORKON
 • ส. ขอนแก่นฟู้ดส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 มิถุนายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
259/13 ซอยปรีดีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัลวรัตน์ วิฒิธามาตย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย คู่สูรย์ รัตนะพร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุภาพร คำใส
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • • CSR
 • • Human Capital Management
 • นาย คติ โฆษานันตชัย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณัฐกานต์ ย่งกลับ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กชพร สีจันทะรัง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัลวรัตน์ วิฒิธามาตย์
 2. นาย เจริญ รุจิราโสภณ

 • 79
 • SA
 • ไซมิส แอสเสท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 27 พฤษภาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไซมิส แอสเสท

ที่ตั้งสำนักงาน :
1077/48 ไซมิส ราชครู ชั้น- ซอย- ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปวริศา ธรรมสนอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ฉนัฎตา พรเรืองทรัพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรธวัล พรสววรค์วงศ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อนรรฆ ปิยะกาญจน์
 • • CSR
 • นาย ภัคพล กัญชพรกุญช์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กัญจน์คหัฐ ปิยะกาญจน์
 • • Human Capital Management
 • นาย กิตติพงษ์ บัวทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สุพัตรา จิตกล้า
 2. นางสาว ปวริศา ธรรมสนอง

 • 80
 • OR
 • ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 พฤษภาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

ที่ตั้งสำนักงาน :
555/2 เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น12 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กาญจนี อุดมกุลวณิชย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วิภาวี เลาหกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิตรเลขา หวลกสิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปิติรัตน์ รัตนโชติ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วิศน สุนทราจารย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธีรทัศน์ กรุงแก้ว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พิชามญช์ เขียวทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง กาญจนี อุดมกุลวณิชย์
 • • CSR
 • นาย ณัฐพล ชูจิตารมย์
 • • Human Capital Management
 • นาย สมยศ คงประเวศ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์
 2. นาง กาญจนี อุดมกุลวณิชย์
 3. นางสาว วิภาวี เลาหกุล

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education