สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 71
 • K
 • คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 เมษายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

ที่ตั้งสำนักงาน :
9/19 หมู่ที่ 7 ชั้น- ซอย- ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • CSR
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล
 2. นาย วงศกร พิเศษสิทธิ์
 3. นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม

 • 72
 • BE8
 • เบริล 8 พลัส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 มีนาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เบริล 8 พลัส

ที่ตั้งสำนักงาน :
33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น19 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชลี อินทร์ธำรง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อธิชา เติมวัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุนิสา ทองดียิ่ง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว จุฑาทิพย์ ซ่อมประดิษฐ์
 • • CSR
 • นาย รวิศ สุจริตกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กุลภัทรา อำนาจหาญกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สุภัตรา สิมธาราแก้ว
 2. นางสาว อัญชลี อินทร์ธำรง
 3. นางสาว อธิชา เติมวัฒน์

 • 73
 • ALLY
 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล

ที่ตั้งสำนักงาน :
18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น7-8 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย Buttra Thoburee
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย Buttra Thoburee
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย Buttra Thoburee
 • • CSR
 • นาย Buttra Thoburee
 • • Human Capital Management
 • นาย Nawapol Songphary
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย Kavin Eiamsakulrat
 2. นาย Nawapol Songphary
 3. นาย Buttra Thoburee

 • 74
 • JTS
 • จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชนา กัณหา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฐิติมา ตั้งเจริญสุข
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ขัตติยาภรณ์ จ้อนเมือง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณุชศรัท ฤกษ์พยัคอรุณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว แพร วงศ์กวน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว แสงดาว เดชาดวงสกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปุณย์พิชชา ธรรมรัตนนนท์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ซัง โด ลี
 2. นาย สมบุญ พัชรโสภาคย์
 3. นาย กิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ

 • 75
 • LEO
 • ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 มกราคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย มานพ ปัจวิทย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุจิตดา โพธิครูประเสริฐ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภัสตราภรณ์ รามสูตร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อิสรีย์ หรี่จินดา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จิตตินันท์ ดีฤทธิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย มานพ ปัจวิทย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง พรรษมน ปรีชาศุทธิ์
 • • CSR
 • นางสาว อิสรีย์ หรี่จินดา
 • • CSR
 • นางสาว จิตตินันท์ ดีฤทธิ์
 • • Human Capital Management
 • นาง พรรษมน ปรีชาศุทธิ์
 • • Human Capital Management
 • นาย ภูวนารถ ศรีวิหก
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นิภารัตน์ ชัยกรไพบูลย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
 2. นางสาว ศรีไพร เอกวิจิตร์
 3. นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

 • 76
 • RPH
 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 ธันวาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
456 หมู่ 14 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชั้น- ซอย- ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง จุฬาลักษณ์ บุญฤทธิ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์
 2. นางสาว สุภาพร สุขี

 • 77
 • MENA
 • มีนาทรานสปอร์ต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 2 พฤศจิกายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
มีนาทรานสปอร์ต

ที่ตั้งสำนักงาน :
455/12-14 มีนาทรานสปอร์ต ชั้น- ซอย- ถนนถนนพระราม 6 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พรนภัสส์ ภัทร์วรพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน
 • • Human Capital Management
 • นาย กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน
 2. นางสาว อิสรีย์ พรรัตนกวี
 3. นางสาว พรนภัสส์ ภัทร์วรพันธ์

 • 78
 • SCGP
 • เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรารี โต๊ะเงิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง นิภาพรรณ โกสีย์เจริญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปนัดดา สุขพันธ์ถาวร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วิกร พงศธร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว Panunda Sunyakorn
 • • CSR
 • นางสาว Suwannee Tavinburanuwong
 • • Human Capital Management
 • นาย sompob sitti
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ปนัดดา สุขพันธ์ถาวร
 2. นาง นิภาพรรณ โกสีย์เจริญ

 • 79
 • AMR
 • เอเอ็มอาร์ เอเซีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอเอ็มอาร์ เอเซีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กอบสกาว เอี่ยมสุรีย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว บุษบง พันธุ์สวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศิริชา จริตทรง
 • • CSR
 • นางสาว ิลินดา โรจนนัครวงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุธีรา แก้วพิจิตร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กอบสกาว เอี่ยมสุรีย์
 2. นางสาว บุษบง พันธุ์สวัสดิ์
 3. นางสาว ลินดา โรจนนัครวงศ์

 • 80
 • TPLAS
 • ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

ที่ตั้งสำนักงาน :
53/11 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อรุณทดี ธำรงค์สกุลศิริ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • CSR
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 2. นางสาว อรุณทดี ธำรงค์สกุลศิริ
 3. นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education