สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 71
 • SORKON
 • ส. ขอนแก่นฟู้ดส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 มิถุนายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
259/13 ซอยปรีดีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัลวรัตน์ วิฒิธามาตย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย คู่สูรย์ รัตนะพร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุภาพร คำใส
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • • CSR
 • • Human Capital Management
 • นาย คติ โฆษานันตชัย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณัฐกานต์ ย่งกลับ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กชพร สีจันทะรัง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัลวรัตน์ วิฒิธามาตย์
 2. นาย เจริญ รุจิราโสภณ

 • 72
 • SA
 • ไซมิส แอสเสท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 27 พฤษภาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไซมิส แอสเสท

ที่ตั้งสำนักงาน :
1077/48 ไซมิส ราชครู ชั้น- ซอย- ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปวริศา ธรรมสนอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ฉนัฎตา พรเรืองทรัพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรธวัล พรสววรค์วงศ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อนรรฆ ปิยะกาญจน์
 • • CSR
 • นาย ภัคพล กัญชพรกุญช์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กัญจน์คหัฐ ปิยะกาญจน์
 • • Human Capital Management
 • นาย กิตติพงษ์ บัวทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สุพัตรา จิตกล้า
 2. นางสาว ปวริศา ธรรมสนอง

 • 73
 • OR
 • ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 พฤษภาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

ที่ตั้งสำนักงาน :
555/2 เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น12 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กาญจนี อุดมกุลวณิชย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วิภาวี เลาหกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิตรเลขา หวลกสิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปิติรัตน์ รัตนโชติ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วิศน สุนทราจารย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธีรทัศน์ กรุงแก้ว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พิชามญช์ เขียวทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง กาญจนี อุดมกุลวณิชย์
 • • CSR
 • นาย ณัฐพล ชูจิตารมย์
 • • Human Capital Management
 • นาย สมยศ คงประเวศ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์
 2. นาง กาญจนี อุดมกุลวณิชย์
 3. นางสาว วิภาวี เลาหกุล

 • 74
 • SICT
 • ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 พฤษภาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กทลี กระจ่างแสง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รวีวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กทลี กระจ่างแสง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธีรภัทร ประเสริฐวรกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ
 • • CSR
 • นางสาว ธมน วิเชียรสรรค์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธมน วิเชียรสรรค์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุพรรณี ไกรมะเริง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กทลี กระจ่างแสง
 2. นางสาว รวีวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล
 3. นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ

 • 75
 • NRF
 • เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 มีนาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
99/1 - ชั้น- ซอย- ถนน- แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุภาพรรณ ศรีวิเศษ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อุฬารัตน์ สุวรรณสินธุ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ภูริ ธาตุสุวรรณ
 • • Human Capital Management
 • นาย ธีระพงษ์ ลอรัชวี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล
 2. นางสาว อุฬารัตน์ สุวรรณสินธุ์

 • 76
 • AWC
 • แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น54 ซอย- ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภูมิฤทัย สิงหนาท
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มณิสรา จุลสมัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อุมาพร จันทะชารี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชยุต อมตวนิช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ณัฏฐพัศฐ์ มงคลธนานนท์
 • • CSR
 • นาย เอก ศิลา
 • • CSR
 • นางสาว อัสมา สายพัฒนะ
 • • CSR
 • นางสาว ศุภมาส เทวาดิเทพ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุกัญญา วิวิชวานิช
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นภาพร ธีรพัฒน์พร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สรณันทน์ โกสิยางกูร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ศนิชา ตั้งประเสริฐ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ภูมิฤทัย สิงหนาท
 2. นางสาว มณิสรา จุลสมัย
 3. นาย กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

 • 77
 • RS
 • อาร์เอส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อาร์เอส

ที่ตั้งสำนักงาน :
27 อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รุ่งกานต์ นิลรัต
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณฐมน ทองปัชโชติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วัชรพงศ์ ลีโทชวลิต
 • • CSR
 • นางสาว รัฐปวีร์ ลาภนาน
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กุลจรรยา คฤหเดช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รุ่งกานต์ นิลรัต
 2. นางสาว รัฐปวีร์ ลาภนาน
 3. นางสาว ณฐมน ทองปัชโชติ

 • 78
 • KEX
 • เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
89 เจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น9 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รัศมี ยงรัศมีวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รัศมี ยงรัศมีวงศ์
 2. นาย พิธจักษณ์ พินิจอุดมการณ์

 • 79
 • iiG
 • ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 มกราคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
475 สิริภิญโญ ชั้น18 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กนกนุช ณ ระนอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ปฐมพร ศรีสุธรรมพร
 2. นาง กนกนุช ณ ระนอง
 3. นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์

 • 80
 • NCAP
 • เน็คซ์ แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 ธันวาคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เน็คซ์ แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
163 ไทยสมุทร ชั้น15 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เครือแก้ว เยรบุตร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ขวัญชนก ตัณโสภาลักษณ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว เครือแก้ว เยรบุตร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ขวัญชนก พันธุรัตน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว เครือแก้ว เยรบุตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ขวัญชนก ตัณโสภาลักษณ์
 • • CSR
 • นางสาว เครือแก้ว เยรบุตร
 • • CSR
 • นาย วิภาส รายยวา
 • • CSR
 • นางสาว ขวัญชนก ตัณโสภาลักษณ์
 • • CSR
 • นาย วิภาส รายยวา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เครือแก้ว เยรบุตร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ขวัญชนก ตัณโสภาลักษณ์
 • • Human Capital Management
 • นาย วิภาส รายยวา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว เครือแก้ว เยรบุตร
 2. นางสาว ศศิพร พันธุรัตน์
 3. นางสาว ขวัญชนก ตัณโสภาลักษณ์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education