สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 61
 • WINMED
 • วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
วินเนอร์ยี่ เมดิคอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
634/4 - ชั้น- ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วันวิสา รื่นลาภะ

 • 62
 • FSMART
 • ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส

ที่ตั้งสำนักงาน :
256 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รุ่งรวี บางกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กันย์ โรจนกุศล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กันย์ โรจนกุศล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รุ่งรวี บางกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รุ่งรวี บางกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กันย์ โรจนกุศล
 • • CSR
 • นาย กันย์ โรจนกุศล
 • • CSR
 • นางสาว รุ่งรวี บางกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รุ่งรวี บางกุล
 • • Human Capital Management
 • นาย กันย์ โรจนกุศล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รุ่งรวี บางกุล
 2. นาย กันย์ โรจนกุศล

 • 63
 • BBIK
 • บลูบิค กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บลูบิค กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
51 อาคารอารยะทรัพย์ ชั้น- ซอย- ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัญจนี ชคัตตรยาพงษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กัญจนี ชคัตตรยาพงษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พชร อารยะการกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กัญจนี ชคัตตรยาพงษ์
 • • CSR
 • นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์
 • • CSR
 • นางสาว กัญจนี ชคัตตรยาพงษ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุธิดา จันทร์สมบูรณ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์
 2. นาย พชร อารยะการกุล
 3. นางสาว กัญจนี ชคัตตรยาพงษ์

 • 64
 • KUMWEL
 • คัมเวล คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
100/3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เกียรติชัย สงอินทร์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เกียรติชัย สงอินทร์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เกียรติชัย สงอินทร์
 • • CSR
 • นาย เกียรติชัย สงอินทร์
 • • Human Capital Management
 • นาย เกียรติชัย สงอินทร์
 • • Human Capital Management
 • นาง ลักขณา เกตุปาน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เกียรติชัย สงอินทร์
 2. นาย สหัส ติยะพิบูลย์ไชยา
 3. นางสาว อรญา เฟื่องมณี

 • 65
 • MTC
 • เมืองไทย แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เมืองไทย แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มลฑล อ่อนแผน
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เฉลิม อินหอม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กฤษดา คุรุจิตโกศล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ดวงแข สงนุ้ย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เฉลิม อินหอม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อมรเทพ ภูฆััง
 • • CSR
 • นาย อรรนพ ล้อมสวัสด์
 • • Human Capital Management
 • นาย วรวรรธ กาญจนกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุรัตน์ ฉายาวรเดช
 2. นางสาว มลฑล อ่อนแผน
 3. นาย เฉลิม อินหอม

 • 66
 • CV
 • โคลเวอร์ เพาเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 1 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โคลเวอร์ เพาเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
159 - ชั้น- ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) ถนน- พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุจิตรา ขันธวงศ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อวัสฎา ธนพิพัฒน์ศิริ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธนธรณ์ สุขอร่าม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุจิตรา ขันธวงศ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ธารนันท์ ทั่วด้าว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ธารนันท์ ทั่วด้าว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุปราณี เสนาสนิท
 • • CSR
 • นาย ธรรมวรรษ สละวาสี
 • • CSR
 • นาย ณัชปัณฑ์ธร กีรติกรพิสุทธิ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุวิมล ทองขาว
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธารนันท์ ทั่วด้าว
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี
 2. นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
 3. นางสาว นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล

 • 67
 • ADD
 • แอดเทค ฮับ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 กันยายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอดเทค ฮับ

ที่ตั้งสำนักงาน :
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น41 ห้องเลขที่ 4106-7 ซอย- ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัณณ์รัตน์ ดลวชิรโภคิณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์
 • • CSR
 • นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กรรณิการ์ สุขชารี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์
 2. นาย สมโภช ทนุตันติวงศ์
 3. นาย พีรพงษ์ ขันธรูจี

 • 68
 • MGT
 • เมกาเคม (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 กันยายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เมกาเคม (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
25 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รรัญรร อินเปื่อย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา
 • • CSR
 • นางสาว นิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา
 • • Human Capital Management
 • นาย วริทธิ์ อินาลา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิทยา อินาลา
 2. นาง บุษราภรณ์ ประทุมรัตน์
 3. นางสาว รรัญรร อินเปื่อย

 • 69
 • MICRO
 • ไมโครลิสซิ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 กันยายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไมโครลิสซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
863/3 ถนนเพชรเกษม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วุทิตา ศรีแก้ว
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
 • • CSR
 • นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
 • • Human Capital Management
 • นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์
 2. นางสาว วุทิตา ศรีแก้ว
 3. นางสาว ธนภร แววสุวรรณ์

 • 70
 • KK
 • เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 กันยายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น

ที่ตั้งสำนักงาน :
9/9 หมู่ที่ 5 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รัญชรา ไผ่เกาะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อนุชิต อมรรัตน์วิทยา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รัญชรา ไผ่เกาะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว มณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รัญชรา ไผ่เกาะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล
 • • CSR
 • นางสาว ฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว มณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
 • • Human Capital Management
 • นาง จิดาภา ภิรมย์นิ่ม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
 2. นางสาว ปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล
 3. นาย อนุชิต อมรรัตน์วิทยา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education