สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 61
 • SMD
 • เซนต์เมด
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เซนต์เมด

ที่ตั้งสำนักงาน :
222,222/1-2 เวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น10 ถนนรัตนาธิเบศร์ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง รมณ วศุสุทธิกุลกานต์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย นิภาส ลาภิกานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว น้ำฝน จับใจเหมาะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์
 • • CSR
 • นางสาว วาสนา ทองไพรวรรณ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาสนา ทองไพรวรรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์
 2. นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์
 3. นางสาว น้ำฝน จับใจเหมาะ

 • 62
 • SO
 • สยามราชธานี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สยามราชธานี

ที่ตั้งสำนักงาน :
329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฑิชญา พุมมาพันธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อรชร บรรลือทรัพย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • CSR
 • นางสาว ฑิชญา พุมมาพันธุ์
 • • CSR
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฑิชญา พุมมาพันธุ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วิภาภรณ์ ฉัตรทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง
 2. นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข
 3. นางสาว เอษรา วิมลเฉลา

 • 63
 • STC
 • เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
220/26 หมู่ 6 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุจี แอช้อย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศศิภา สีสิทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุจี แอช้อย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุจี แอช้อย
 • • CSR
 • นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
 • • CSR
 • นางสาว สุจี แอช้อย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
 2. นางสาว สุจี แอช้อย
 3. นางสาว ศิริรัตน์ จิตอารีย์

 • 64
 • TRV
 • ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 กันยายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
40, 88/8-9 ซอยซ.เอกชัย 76 แยก 1-3-1 คลองบางพราน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศศิชา ศรีเพชร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศศิชา ศรีเพชร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล
 • • CSR
 • นางสาว วราพร เพียรประเสริฐกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วราพร เพียรประเสริฐกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล

 • 65
 • INSET
 • อินฟราเซท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 กันยายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินฟราเซท

ที่ตั้งสำนักงาน :
165/37-39 ถนนรามอินทรา บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภคพร ขำประไพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิมวรินทร์ ลำภา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภคพร ขำประไพ
 • • CSR
 • นางสาว พิมวรินทร์ ลำภา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วรางคณา เตไชยา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
 2. นางสาว ภคพร ขำประไพ

 • 66
 • TKC
 • เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส

ที่ตั้งสำนักงาน :
44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต60 แยก 18-1-2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว คลีนัส พินิจผล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว คลีนัส พินิจผล
 2. นางสาว ปาณิสรา ผ่องใส

 • 67
 • NSL
 • เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง มะลิวัลย์ ธีรตันติเกียรติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง มะลิวัลย์ ธีรตันติเกียรติ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วีระชน ขาวผ่อง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • CSR
 • นาย วีระชน ขาวผ่อง
 • • CSR
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • Human Capital Management
 • นาย วีระชน ขาวผ่อง
 • • Human Capital Management
 • นาง จริยา มุสิกไชย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วีระชน ขาวผ่อง
 2. นาง จริยา มุสิกไชย
 3. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ

 • 68
 • SNNP
 • ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
325/6-9 ถนนหลานหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุกัญญา ฤกษ์ดี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อรรถวุฒิ บุญยวิโรจณา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธีร์ หลักฐาน
 • • CSR
 • นาย ปิยะกุล นาเอี่ยม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว srinuan suphanusont
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุกัญญา ฤกษ์ดี

 • 69
 • YGG
 • อิ๊กดราซิล กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัณฐิกา อังประทีป
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิรกาญจน์ สุทธิเกียรติ
 • • CSR
 • • Human Capital Management
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัณฐิกา อังประทีป

 • 70
 • wfx
 • เวิลด์เฟล็กซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เวิลด์เฟล็กซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
59/1 ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย รณวัฒน์ ลุกเซ็น
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย รณวัฒน์ ลุกเซ็น
 2. นาย นิติธร ธิราไชย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education