สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 41
 • TLI
 • ไทยประกันชีวิต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยประกันชีวิต

ที่ตั้งสำนักงาน :
123 ไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุนีนาฏ ธนาพันธรักษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วินัย จีรวงศ์สุนทร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อาจ เสรีนิยม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชนิภรณ์ ชิตวรากร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วิวรณ์ รัตนธราธร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชอง จันเฮา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุรศักดิ์ บุญอุดมเสถียร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สิทธิชัย วรรณวงศ์
 • • CSR
 • นางสาว ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์
 • • CSR
 • นางสาว วราภรณ์ ลีกุลนิมิต
 • • CSR
 • นาย บดีศร กษมางกูร
 • • Human Capital Management
 • นาง สุชนม์ เจริญสวรรค์
 • • Human Capital Management
 • นาย ชุมพล ปารี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อัจฉรา วิมุกตะกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุทธินี ประจักษ์แสงทิพย์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว Sangphen Sangpoum
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ไชย ไชยวรรณ
 2. นาง วรางค์ ไชยวรรณ
 3. นาย เคียนฮิน ลิม

 • 42
 • CHIC
 • ชิค รีพับบลิค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ชิค รีพับบลิค

ที่ตั้งสำนักงาน :
90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปิยะนุช สถิตยัง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นุช ภู่ประพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นุช ภู่ประพันธ์
 • • CSR
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • CSR
 • นางสาว วาสนา อุทัยอัน
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาสนา อุทัยอัน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ
 2. นางสาว ปิยะนุช นาคะโยธิน
 3. นางสาว ศริตา ปัทมสัตยาสนธิ

 • 43
 • PIN
 • ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

ที่ตั้งสำนักงาน :
789 ซอยหมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชุติมน เลื่อมประพางกูล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชุติมน เลื่อมประพางกูล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พิชญ์ ทองไตรภพ
 • • CSR
 • นาย อัณณพ ขำจิตต์
 • • Human Capital Management
 • นาย พิชญ์ ทองไตรภพ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พิชญ์ ทองไตรภพ
 2. นางสาว ชุติมน เลื่อมประพางกูล

 • 44
 • JR
 • เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ลัดดา ลัทธิวรรณ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฏฐ์กฤตา กุลณิชอภินันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฏฐ์กฤตา กุลณิชอภินันท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุจิตต์ ตัณฑสุริยะ
 • • CSR
 • นาย บัณรัศม์ ศรีวงษ์รัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นุกูล กาฬภักดี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว นุกูล กาฬภักดี
 2. นางสาว จรัสศรี มาลาวงษ์
 3. นางสาว ณัฏฐ์กฤตา กุลณิชอภินันท์

 • 45
 • BIZ
 • บิสซิเนสอะไลเม้นท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บิสซิเนสอะไลเม้นท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
92/45 สาธรธานี 2 ชั้น16 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • • CSR
 • • Human Capital Management
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
 2. นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
 3. นางสาว ภัทรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย

 • 46
 • PTC
 • พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
2034/69 อิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ไอลีน ว่องเพิ่มผล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พัทธยา โง้วสกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กุลวิทย์ วาสิกศิริ
 • • CSR
 • นาย ธชนรรทน์ พิพรรธธนพงศ์
 • • Human Capital Management
 • นาย ธชนรรทน์ พิพรรธธนพงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์
 2. นาย วีรพล บูรพพัฒนพงศ์
 3. นางสาว พัทธยา โง้วสกุล

 • 47
 • YONG
 • ยงคอนกรีต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ยงคอนกรีต

ที่ตั้งสำนักงาน :
148/9 หมู่ที่ 3 ตำบล วังขนาย อำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เอกราช ปิ่นเงิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อัศนัย แย้มอาษา
 • • CSR
 • นาง ทัสนีย์ เกตุแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นาง ทัสนีย์ ้เกตุแก้ว
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร
 2. นาย เอกราช ปิ่นเงิน
 3. นาย อัศนัย แย้มอาษา

 • 48
 • SHR
 • เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

ที่ตั้งสำนักงาน :
123 ซันทาวเวอร์ส บี ชั้น10 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณภัทร พักมณี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รัดเกล้า เจริญสุข
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณภัทร พักมณี
 2. นางสาว รัดเกล้า เจริญสุข

 • 49
 • SMD
 • เซนต์เมด
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เซนต์เมด

ที่ตั้งสำนักงาน :
222,222/1-2 เวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น10 ถนนรัตนาธิเบศร์ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง รมณ วศุสุทธิกุลกานต์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย นิภาส ลาภิกานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว น้ำฝน จับใจเหมาะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์
 • • CSR
 • นางสาว วาสนา ทองไพรวรรณ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาสนา ทองไพรวรรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์
 2. นางสาว ประภัสสร ปฐมาภินันท์
 3. นางสาว น้ำฝน จับใจเหมาะ

 • 50
 • SO
 • สยามราชธานี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 ตุลาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สยามราชธานี

ที่ตั้งสำนักงาน :
329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฑิชญา พุมมาพันธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อรชร บรรลือทรัพย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • CSR
 • นางสาว ฑิชญา พุมมาพันธุ์
 • • CSR
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฑิชญา พุมมาพันธุ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาสนา นิลพงษ์บวร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วิภาภรณ์ ฉัตรทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง
 2. นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข
 3. นางสาว เอษรา วิมลเฉลา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education