สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 51
 • ALLY
 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล

ที่ตั้งสำนักงาน :
18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น7-8 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย Buttra Thoburee
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย Buttra Thoburee
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย Buttra Thoburee
 • • CSR
 • นาย Buttra Thoburee
 • • Human Capital Management
 • นาย Nawapol Songphary
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย Kavin Eiamsakulrat
 2. นาย Nawapol Songphary
 3. นาย Buttra Thoburee

 • 52
 • JTS
 • จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชนา กัณหา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณุชศรัท ฤกษ์พยัคอรุณ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฐิติมา ตั้งเจริญสุข
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ขัตติยาภรณ์ จ้อนเมือง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณุชศรัท ฤกษ์พยัคอรุณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว แพร วงศ์กวน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว แสงดาว เดชาดวงสกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปุณย์พิชชา ธรรมรัตนนนท์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ดุสิต ศรีสง่าโอฬาร
 2. นาย สมบุญ พัชรโสภาคย์
 3. นาย กิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ

 • 53
 • LEO
 • ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 มกราคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย มานพ ปัจวิทย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุจิตดา โพธิครูประเสริฐ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภัสตราภรณ์ รามสูตร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อิสรีย์ หรี่จินดา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จิตตินันท์ ดีฤทธิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย มานพ ปัจวิทย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง พรรษมน ปรีชาศุทธิ์
 • • CSR
 • นางสาว อิสรีย์ หรี่จินดา
 • • CSR
 • นางสาว จิตตินันท์ ดีฤทธิ์
 • • Human Capital Management
 • นาง พรรษมน ปรีชาศุทธิ์
 • • Human Capital Management
 • นาย ภูวนารถ ศรีวิหก
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นิภารัตน์ ชัยกรไพบูลย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
 2. นางสาว ศรีไพร เอกวิจิตร์
 3. นาย สุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี

 • 54
 • RPH
 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 ธันวาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
456 หมู่ 14 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชั้น- ซอย- ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง จุฬาลักษณ์ บุญฤทธิ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จุฬารัตน์ ศิริสิงห์
 2. นางสาว สุภาพร สุขี

 • 55
 • MENA
 • มีนาทรานสปอร์ต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 2 พฤศจิกายน 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
มีนาทรานสปอร์ต

ที่ตั้งสำนักงาน :
455/12-14 มีนาทรานสปอร์ต ชั้น- ซอย- ถนนถนนพระราม 6 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สาธนี ธนิตพิพัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สาธนี ธนิตพิพัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อธิคม วงศ์ส่องจ้า
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สาธนี ธนิตพิพัฒน์
 • • CSR
 • นางสาว สาธนี ธนิตพิพัฒน์
 • • Human Capital Management
 • นาย อธิคม วงศ์ส่องจ้า
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อธิคม วศ์ส่องจ้า
 2. นางสาว อิสรีย์ พรรัตนกวี
 3. นางสาว สาธนี ธนิตพิพัฒน์

 • 56
 • SCGP
 • เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรารี โต๊ะเงิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง นิภาพรรณ โกสีย์เจริญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปนัดดา สุขพันธ์ถาวร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วิกร พงศธร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว Panunda Sunyakorn
 • • CSR
 • นางสาว Suwannee Tavinburanuwong
 • • Human Capital Management
 • นาย sompob sitti
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ปนัดดา สุขพันธ์ถาวร
 2. นาง นิภาพรรณ โกสีย์เจริญ

 • 57
 • AMR
 • เอเอ็มอาร์ เอเซีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอเอ็มอาร์ เอเซีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กอบสกาว เอี่ยมสุรีย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว บุษบง พันธุ์สวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศิริชา จริตทรง
 • • CSR
 • นางสาว ิลินดา โรจนนัครวงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุธีรา แก้วพิจิตร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กอบสกาว เอี่ยมสุรีย์
 2. นางสาว บุษบง พันธุ์สวัสดิ์
 3. นางสาว ลินดา โรจนนัครวงศ์

 • 58
 • TPLAS
 • ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

ที่ตั้งสำนักงาน :
53/11 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อรุณทดี ธำรงค์สกุลศิริ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • CSR
 • นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
 2. นางสาว อรุณทดี ธำรงค์สกุลศิริ
 3. นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ

 • 59
 • LIT
 • ลีซ อิท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ลีซ อิท

ที่ตั้งสำนักงาน :
1023 เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น29 ถนนพระรามสาม ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปิยนันท์ มงคล

 • 60
 • TQM
 • ทีคิวเอ็ม อัลฟา
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 ตุลาคม 2564

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีคิวเอ็ม อัลฟา

ที่ตั้งสำนักงาน :
123 ถนนลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุพิชญา เทพพิทักษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อารียา ศิลากร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รัตนา พรรณนิภา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปาณิสรา ศิริวรรณ
 • • CSR
 • นาย เรียว ขุนดีคล้าย
 • • CSR
 • นางสาว ปาณิสรา ศิริวรรณ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว มรกต โปษณเจริญ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ปาณิสรา ศิริวรรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุพิชญา เทพพิทักษ์
 2. นางสาว ปาณิสรา ศิริวรรณ
 3. นางสาว จิรฐา กิ่งโม้

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education