สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และกรรมการชมรม ESG Network (ชมรมภายใต้สมาคมฯ) ร่วมหารือกับคณะทำงาน S&P Global CSA เกี่ยวกับการประเมินดัชนีหุ้น DJSI เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้บริบทต่างๆ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย PMAT และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เพื่อดำเนินการโครงการ 2024 People Management Award of Thailand 2567 และ Well-being Organization Award และการเสวนาวิชาการ “Organizational Well-being Management: การจัดการสุขภาวะองค์กร เพื่อ คน องค์กร และความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ S&P Global จัดงาน “Sustainability Spotlight 2024: Corporate Assessment and Future Sustainability Strategies” เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีวิทยากรจาก S&P Global ได้อธิบายถึงหลักการประเมินความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและแนวโน้มด้านความยั่งยืนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อไป

  รายละเอียด

 • งาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaboration for Sustainability)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (THAI LCA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกันจัดงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaboration for Sustainability) วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมภายใต้การสนับสนุนจาก BOI เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2023: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2023

  ศูนย์ฯ ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2024 โดยแต่ละบริษัทจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน โดยเป็นที่ปรึกษาด้านตลาดทุน 1 ท่าน และ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจตามประเด็นความท้าทายของบริษัทอีก 1 ท่าน

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2023

  รวม 10 sessions เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ Business Clinic ในหัวข้อ “Preparation for capital market” โดยในวันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ได้จัด Post-seminar presentation สำหรับบริษัท ทั้ง 10 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและการลงทุนต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2023: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2023 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ CBCE ได้จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2023 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริม SMEs”, ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธาน และที่ปรึกษาศูนย์ฯให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

  รายละเอียด

 • CBCE 2023: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 8 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2023

  ศูนย์ฯ ได้จัดเรียนเชิญที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2024 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียด

 • CBCE 2023: ศูนย์ฯ ได้จัดอบรม Business Seminar เชิงธุรกิจ สำหรับบริษัทที่เข้าโครงการ CBCE รุ่นที่ 8 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2023

  รวม 10 sessions เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมทิศทางของธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การวางระบบและการปฏิบัติงาน, การเงินและบัญชี, ทรัพยากรบุคคล และ ธุรกิจครอบครัว โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post- seminar presentationสำหรับบริษัท รุ่นที่ 8 ทั้ง 12 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด

 • CBCE 2023: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 8 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ CBCE ได้จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 8 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริม SMEs”, ดร. กุลภัทรา สิโรดม รองประธานและที่ปรึกษาศูนย์ ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education