สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • CBCE 2022: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจ สำหรับบริษัทที่เข้าโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2022

  เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมทิศทางของธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การวางระบบและการปฏิบัติงาน, การเงินและบัญชี, ทรัพยากรบุคคล และธุรกิจครอบครัว โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post-seminar presentation สำหรับบริษัท รุ่นที่ 7 เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด

 • CBCE 2022: ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ในวันที่ 21 เมษายน 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ฯ CBCE ได้จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 7 ในวันที่ 21 เมษายน 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ฯ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯกับการส่งเสริม SMEs”, ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานและที่ปรึกษาศูนย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานกิจการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บจก. นูออโว พลัส จังหวัดระยอง

  คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานกิจการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บจก. นูออโว พลัส จังหวัดระยอง

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต

  คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2022: Building Regional Leaders) Class week 1

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2022: Building Regional Leaders) Class week 1

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2021 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต

  คณะนักศึกษา EDP 2021 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2021 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.อยุธยา

  คณะนักศึกษา EDP 2021 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.อยุธยา

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2021: Building Regional Leaders) Class week 1

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2021: Building Regional Leaders) Class week 1

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program “EDP 2021 Orientation”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program “EDP 2021 Orientation”

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education