สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 1/2023

  จัดงาน HCM Roundtable 1/2023 "Initiatives to create effective HR strategies - Sharing from HR Leaders" เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา หัวข้อ เทคโนโลยีกับการทำงานของบริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา หัวข้อ เทคโนโลยีกับการทำงานของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรแชร์ประสบการณ์จากมุมมองของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วิทยากร • คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด • คุณณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • คุณวิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) • คุณธนพล ประภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) • คุณโกวิท อดิเรกสมบัติ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด • คุณจณิสตา เถาสุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอดอทคอม ประเทศไทย จำกัด

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมงานเนื่องในวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ประจำปี 2566

  ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ลานหินขาว ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวจะมีการเปิดตัวโครงการความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ “SDGs Resource Center”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ “SDGs Resource Center” ศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women ร่วมจัดงานเสวนา “บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” เน้นบทบาทผู้นำสตรีในภาคตลาดทุน

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women ร่วมจัดงานเสวนา “บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” เน้นบทบาทผู้นำสตรีในภาคตลาดทุน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, มุมมอง และประสบการณ์การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2022 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2022

  ศูนย์ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือน สิงหาคม 2023 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน คือที่ปรึกษาด้านตลาดทุน 1 ท่าน และที่ปรึกษาธุรกิจตามประเด็นความท้าทายของบริษัทอีก 1 ท่าน

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2022: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2022

  เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ business clinic ในหัวข้อ “preparation for capital market” โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post-workshop presentation สำหรับบริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและแผนงานระดมทุนต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2022: ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “Incorporating Sustainability into an IPO Strategy”, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับแผนการส่งเสริม SMEs บนเส้นทางตลาดทุน” พร้อมทีมผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พูดคุยในหัวข้อ “LiVe Exchange ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SMEs และ Startups” และ บริษัท CBCE Alumni ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้

  รายละเอียด

 • CBCE 2022 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2022

  ศูนย์ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2023 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education