สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI : What Top Management should know?"

  EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI : What Top Management should know?"

  รายละเอียด
 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2561

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด
 • งานสัมมนา Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy

  รายละเอียด
 • HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB Academy

  HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education