สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 31
 • SCB
 • เอสซีบี เอกซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 27 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีบี เอกซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
9 สำนักงานใหญ่ ชั้น9C ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชนกานต์ อนันตคุณากร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ดรณัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วรรณพร บุลสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ประภพ ปฏิภาณวิเศษ
 • • CSR
 • นางสาว บุษกร ตรีสวัสดิ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทัศนียา ประทุมเพ็ชร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
 2. นาย ดรณัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 3. นางสาว ชนกานต์ อนันคุณากร

 • 32
 • ADB
 • แอ็พพลาย ดีบี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอ็พพลาย ดีบี

ที่ตั้งสำนักงาน :
252 หมู่ที่ 4 ซอย3C ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย หวัง วนาไพรสณฑ์
 2. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน
 3. นาย เหว่ย ไค หวัง

 • 33
 • PLUS
 • โรแยล พลัส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรแยล พลัส

ที่ตั้งสำนักงาน :
84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กิตติ วชิรจิรากร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กิตติ วชิรจิรากร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภัทราพร กวีสุทธิกุล
 • • CSR
 • นาย ปิติพงศ์ ฉันเชิดฉายพันธ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภัทราพร กวีสุทธิกุล
 • • Human Capital Management
 • นาย ปิติพงศ์ ฉันเชิดฉายพันธ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พลแสง แซ่เบ๊
 2. นาย กิตติ วชิรจิรากร
 3. นางสาว ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา

 • 34
 • ONEE
 • เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
50 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น- ซอย- ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชนาดา อินทา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ศิว์วิศว์ อนันตกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนศักดิ์ นิลวัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุปราณี วงศ์นรากุล
 • • CSR
 • นางสาว ณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์
 • • CSR
 • นาย ศิว์วิศว์ อนันตกุล
 • • CSR
 • นาง สมศรี พฤทธิพันธุ์
 • • Human Capital Management
 • นาง สมศรี พฤทธิพันธุ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พัทชรินทร์ อินทะสอน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์
 2. นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์

 • 35
 • KCC
 • บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
285/1 - ชั้น- ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ทิพย์วดี จิตรุ่งภากร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วรุตม์ หอสุวรรณ์
 • • CSR
 • นาง วัชราภรณ์ กาญจนภี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทอรุ้ง รำพึง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ทอรุ้ง รำพึง
 2. นาง ทิพย์วดี จิตรุ่งภากร
 3. นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค

 • 36
 • RBF
 • อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

ที่ตั้งสำนักงาน :
ึ77 - ชั้น- ซอยโพธิ์แก้ว 3 ถนน- คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วาสนา ทองวัดเพ็ง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช
 2. นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย
 3. นางสาว วาสนา ทองวัดเพ็ง

 • 37
 • ETC
 • เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
88,88/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี 18110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง อนัญญา เนตรจารุ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อัณฑิกา เกษวัฒนากุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย คณิต ศรีแก้วพวง
 • • CSR
 • นางสาว พิมพ์ชนก อรุณโรจน์วัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พิมพ์ชนก อรุณโรจน์วัฒนา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง อนัญญา เนตรจารุ
 2. นางสาว วชิราภรณ์ เนตรจารุ
 3. นางสาว พิมพ์ชนก อรุณโรจน์วัฒนา

 • 38
 • SVT
 • ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
414/25 ซอยพัฒนาการ 1 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ศุภรัสมิ์ คล่องมงคลกิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง นพารัตน์ เย็นชมชื่น
 • • CSR
 • นาง จิรดา นินทนาวงศา
 • • CSR
 • นางสาว เบญจวรรณ สุขสมวงษ์
 • • CSR
 • นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 • • Human Capital Management
 • นาง จิรดา นินทนาวงศา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เบญจวรรณ สุขสมวงษ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 2. นางสาว ภัทรวดี โชติธรรมนาวี
 3. นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม

 • 39
 • MITSIB
 • มิตรสิบ ลิสซิ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
มิตรสิบ ลิสซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
895-6 ถนนศรีนครินทร์ สำโรงเหรือ เมือง สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วารุณี นนทศรี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วารุณี นนทศรี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุรีภรณ์ สงเคราะห์
 • • CSR
 • นาย ศรุต ธราธรชนะกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วารุณี นนทศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย
 2. นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย
 3. นางสาว วารุณี นนทศรี

 • 40
 • TIPH
 • ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1115 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง นงลักษณ์ เอี่ยมโชติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สาวิน วงศ์รุ่งโรจน์กิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธณิกานต์ พลสุวัตถิ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชนิดาภา สิริเธียรวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง นงลักษณ์ เอี่ยมโชติ
 2. นาง สุพัตรา ลิ้มตระกูล
 3. นาย สาวิน วงศ์รุ่งโรจน์กิจ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education