สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 31
 • TOA
 • ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 9 พฤศจิกายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กฤติกร สิริวรพาส
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วรินทร วงศ์สวรรค์พร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี
 • • CSR
 • นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศรีกัลยา เพ็ญศรี
 2. นาย วรินทร วงศ์สวรรค์พร
 3. นาย กฤติกร สิริวรพาส

 • 32
 • COCOCO
 • ไทย โคโคนัท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 พฤศจิกายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทย โคโคนัท

ที่ตั้งสำนักงาน :
108/45 ซอยแจ้งวัฒนะ 20 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กฤษณะ จิระถาวรฤกษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เชาวรี ชิ้นปิ่นเกลียว
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปวีณา ส่งประเสริฐสกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภาณุมาศ ยาวีระ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กฤษณะ จิระถาวรฤกษ์
 • • CSR
 • นางสาว เกษร ทรายคำ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เชาวรี ชิ้นปิ่นเกลียว
 • • Human Capital Management
 • นาย เจษฎา วงศ์ใหม่
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พจน์ พุทธพงษ์ศิริพร
 2. นาย กฤษณะ จิระถาวรฤกษ์
 3. นางสาว เชาวรี ชิ้นปิ่นเกลียว

 • 33
 • SINO
 • ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 31 ตุลาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
1011 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นึึึ7 ยูนิต 05 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิรสุดา สาสนัส
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย โฮซันนา วงศ์พระพรเลิศ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พีรศิษฏ์ บุนนาค
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภาสินี อรรถรัฐเสถียร
 • • CSR
 • นาย อัคริศ เจียรนันทจิต
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุฎางค์ จันทร์กิตติพร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จิรสุดา สาสนัส
 2. นาย ประลองพล ตันติวัฒนพานิช
 3. นาย โฮซันนา วงศ์พระพรเลิศ

 • 34
 • KUN
 • วิลล่า คุณาลัย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 ตุลาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
วิลล่า คุณาลัย

ที่ตั้งสำนักงาน :
819 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กุลิสรา ธัญญวิกัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กุลิสรา ธัญญวิกัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กุลิสรา ธัญญวิกัย
 • • CSR
 • นางสาว กุลิสรา ธัญญวิกัย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กุลิสรา ธัญญวิกัย
 • • Human Capital Management
 • นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน์
 2. นางสาว กุลิสรา ธัญญวิกัย

 • 35
 • GFC
 • เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 ตุลาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
924/2 ถนนพระรามที่ 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธนภัทร โต๊ะหมัดและ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อมร ไตรรัตน์อัศว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พชรธิดา มงคลไวย
 • • CSR
 • นางสาว อรรจมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์
 • • Human Capital Management
 • นาย ปุณณวิทย์ มหัทวงศ์สกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กรพัส อัจฉริยมานีกูล
 2. นาย อมร ไตรรัตน์อัศว
 3. นางสาว ธนภัทร โต๊ะหมัดและ

 • 36
 • PSP
 • พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 ตุลาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1 - ชั้น- ซอย- ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปวีณา ครองรักษา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กีรติ เต็มศิริพงศ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณัฐวุฒิ เจรียงโรจน์กุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กันตพัฒน์ จารุภัทรยศพัทธ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ทรงนภัส ตรีภัทรพร
 • • CSR
 • นาย กีรติ เต็มศิริพงศ์
 • • Human Capital Management
 • นาย พิทักษ์ แดนมณี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สินธุ์ ครองพาณิชย์
 2. นาย เสกสรร ครองพาณิชย์
 3. นาย ปิยะ เตชะพิเชฐวนิช

 • 37
 • CAZ
 • ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 ตุลาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซี เอ แซด (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
239 - ชั้น- ซอย- ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐฐิยา จารุสมบัติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฐฐิยา จารุสมบัติ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรธิภัสร์ ขันธีวิทย์
 • • CSR
 • นาย ยุทธนา กาญจนารมย์
 • • Human Capital Management
 • นาง วิมล เวหนะรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พรธิภัสร์ ขันธีวิทย์
 2. นางสาว มะลิวัลย์ ศรีหว้าสะโสม
 3. นางสาว ณัฐฐิยา จารุสมบัติ

 • 38
 • KCG
 • เคซีจี คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 ตุลาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เคซีจี คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง เรวดี จันทมณีโชติ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชาลินา ศิริสุวรรณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สายทิพย์ มนทการติวงค์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณพรรธน์มน สุวรรณนิกขกุล
 • • CSR
 • นางสาว เมทินี นุ่มเกิด
 • • Human Capital Management
 • นาย ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ
 2. นาง เรวดี จันทมณีโชติ
 3. นางสาว สายทิพย์ มนทการติวงค์

 • 39
 • CHASE
 • เชฎฐ์ เอเชีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 29 กันยายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เชฎฐ์ เอเชีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
8/9-10 - ชั้น- ซอยวิภาวดี 44 (ซอยมงคลนิเวศน์) ถนนวิภาวดีรังสิต 44 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มนนิรา ด่านวิวัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณฐมน ทองปัชโชติ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ณัฐกานต์ มุ่งเพียร
 • • CSR
 • นาย ลาภลอย น้อยประเสริฐ
 • • Human Capital Management
 • นาย ลาภลอย น้อยประเสริฐ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว มนนิรา ด่านวิวัฒน์
 2. นางสาว ณฐมน ทองปัชโชติ
 3. นางสาว ลัคณา สินทรัพย์

 • 40
 • TQR
 • ที คิว อาร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 กันยายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ที คิว อาร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
46/7 รุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร A) ชั้น8 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กฤษณะ บุญยะชัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พัชรี กล่ำทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พัชรี กล่ำทอง
 • • CSR
 • นางสาว นนลณีย์ วรจิรเศรษฐ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นนลณีย์ วรจิรเศรษฐ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
 2. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์
 3. นาย กฤษณะ บุญยะชัย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education