สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 31
 • TPS
 • เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
99 ซอยซีเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วริสรา เทิดทูนการค้า
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ดาวนภา ศุขดวง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุภาวดี ธีระชาติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เมธี วิธวาศิริ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วริสรา เทิดทูนการค้า
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธงชัย สุบิน
 • • CSR
 • นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร
 • • Human Capital Management
 • นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ดาวนภา ศุขดวง
 2. นางสาว สุภาวดี ธีระชาติ

 • 32
 • HENG
 • เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
69 หมู่ 7 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรภรณ์ พุ่มพวง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พิชิต วงค์อนุกูล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เบญจรงค์ คำมะนิด
 • • CSR
 • นาย สมภพ ปุณฑริกาภา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สริณยา กฤษณคุปต์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์
 2. นางสาว พัชรภรณ์ พุ่มพวง
 3. นาย สมยศ ยั่งยืนกุล

 • 33
 • TFM
 • ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

ที่ตั้งสำนักงาน :
89/1 หมู่ที่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิตรา วิกรัยไพศาล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธีรพล สูญพ้นไร้
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธัญเทพ ทิวากรสกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จิตรา วิกรัยไพศาล
 2. นาย ธีรพล สูญพ้นไร้

 • 34
 • PLANET
 • แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พรนิภา มกกงไผ่
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พรนิภา มกกงไผ่
 2. นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

 • 35
 • KISS
 • โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
100/8, 100/51-54 ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น12, 19 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วิภาภรณ์ เนียมละออง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กิติยา เฉลิมปกิตตินันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กิติยา เฉลิมปกิตตินันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ฤทธิชัย กชอำไพ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นฤมล สุขกมลวัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ปาริฉัตร แสงม่วง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว วิภาภรณ์ เนียมละออง

 • 36
 • JDF
 • เจดีฟู้ด
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจดีฟู้ด

ที่ตั้งสำนักงาน :
116, 116/1, 116/2 - ชั้น- ซอย- ถนน- บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณิชชดา แก้วเนตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง พรทิพย์ภา พิทยาพละ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ
 • • CSR
 • นาง พรทิพย์ภา พิทยาพละ
 • • CSR
 • นางสาว โชติกา ชุมภูนท์
 • • CSR
 • นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว โชติกา ชุมภูนท์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์
 2. นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล
 3. นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์

 • 37
 • A5
 • แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
349 เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น19 ห้องเลขที่ 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย อภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์
 2. นางสาว ชมพูนุท สุวรรณ
 3. นาย อภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์

 • 38
 • SCB
 • เอสซีบี เอกซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 27 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีบี เอกซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
9 สำนักงานใหญ่ ชั้น9C ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชนกานต์ อนันตคุณากร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ดรณัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วรรณพร บุลสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ประภพ ปฏิภาณวิเศษ
 • • CSR
 • นางสาว บุษกร ตรีสวัสดิ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทัศนียา ประทุมเพ็ชร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
 2. นาย ดรณัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 3. นางสาว ชนกานต์ อนันคุณากร

 • 39
 • ADB
 • แอ็พพลาย ดีบี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอ็พพลาย ดีบี

ที่ตั้งสำนักงาน :
252 หมู่ที่ 4 ซอย3C ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย หวัง วนาไพรสณฑ์
 2. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน
 3. นาย เหว่ย ไค หวัง

 • 40
 • PLUS
 • โรแยล พลัส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรแยล พลัส

ที่ตั้งสำนักงาน :
84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กิตติ วชิรจิรากร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กิตติ วชิรจิรากร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภัทราพร กวีสุทธิกุล
 • • CSR
 • นาย ปิติพงศ์ ฉันเชิดฉายพันธ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภัทราพร กวีสุทธิกุล
 • • Human Capital Management
 • นาย ปิติพงศ์ ฉันเชิดฉายพันธ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พลแสง แซ่เบ๊
 2. นาย กิตติ วชิรจิรากร
 3. นางสาว ณัฐนพิน วงศ์รัฐปัญญา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education