สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 11
 • SAFE
 • เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
496,498,500,502 อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น17 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ทัศนันท์ ฉุยกลม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชนิดา พัธโนทัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ทัศนันท์ ฉุยกลม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชนิดา พัธโนทัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ทัศนันท์ ฉุยกลม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ชนิดา พัธโนทัย
 • • CSR
 • นางสาว ทัศนันท์ ฉุยกลม
 • • CSR
 • นางสาว ชนิดา พัธโนทัย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทัศนันท์ ฉุยกลม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชนิดา พัธโนทัย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ปริญญารัตน์ กว้างคณานุรักษ์
 2. นางสาว ชนิดา พัธโนทัย
 3. นางสาว ทัศนันท์ ฉุยกลม

 • 12
 • TEKA
 • ฑีฆาก่อสร้าง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ฑีฆาก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงาน :
28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กันตวรรณ ชัยเทอดศิริ

 • 13
 • TKT
 • ที.กรุงไทยอุตสาหรรม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ที.กรุงไทยอุตสาหรรม

ที่ตั้งสำนักงาน :
23 - ชั้น- ซอยจันทร์ 43 แยก 21 ถนน- ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พรทิพย์ พ่วงทรัพย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พรทิพย์ พ่วงทรัพย์
 2. นางสาว ฐิติปวีณ์ ศักดิ์อุดมไพศาล

 • 14
 • TSE
 • ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 30 มกราคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

ที่ตั้งสำนักงาน :
725 เอส เมโทร ชั้น19 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นฐภรณ์ เที่ยงประเทศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กนกอร ศรีบุญชู
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชมพูนุช แสงหิรัญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว เกวลิน เมธาพิรุฬห์โชค
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธนาธิษณ์ ธนินกุลณิภัทร์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย แอม กายธัญลักษณ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนาธิษณ์ ธนินกุลณิภัทร์
 • • CSR
 • นางสาว อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข
 • • CSR
 • นางสาว เกวลิน เมธาพิรุฬห์โชค
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว แคทลีน มาลีนนท์

 • 15
 • NER
 • นอร์ทอีส รับเบอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 มกราคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
นอร์ทอีส รับเบอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
398 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มธุรา สุทธิประภา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อัสรา นุ่มนวลศรี

 • 16
 • SGC
 • เอสจี แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 มกราคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสจี แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
72 โทรคมนาคม บางรัก ชั้น20 ซอย- ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วัฒนา บรรทัดสุวรรณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วัฒนา บรรทัดสุวรรณ
 • • CSR
 • นางสาว วัฒนา บรรทัดสุวรรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อโณทัย ศรีเตียเพ็ชร
 2. นางสาว จตุพร คงหุ่น
 3. นางสาว วัฒนา บรรทัดสุวรรณ

 • 17
 • TRUBB
 • ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 มกราคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
99/1-3 ซอยบางนาตราด 45 ถนนบางนา - ตราด กม.7 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กานดา ชลวากาญจน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ศรัญญา พิบาล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ประวิทย์ วรประทีป
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง เสาวนี เทวัญวโรปกรณ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปัทมพร ชัยชาญ
 • • CSR
 • นาย จิรภัทร ทิพย์จันทร์
 • • CSR
 • นางสาว ปริมพัชร์ อัครนันท์สิริภา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว จิตรา แซ่เลี้ยว
 • • Human Capital Management
 • นาย จิรภัทร ทิพย์จันทร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กานดา ชลวากาญจน์
 2. นาง ศรัญญา พิบาล
 3. นาย จิรภัทร ทิพย์จันทร์

 • 18
 • WINDOW
 • วินโดว์ เอเชีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 มกราคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
วินโดว์ เอเชีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
15/1 หมู่ 1 ถนนพระรามที่ 2 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิศมัย กวีเกียรติอนันต์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภาทินันท์ ตันติวาสิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล
 • • CSR
 • นางสาว พิศมัย กวีเกียรติอนันต์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พิศมัย กวีเกียรติอนันต์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนินทร์ รัตนศิริวิไล
 2. นางสาว ภาทินันท์ ตันติวาสิน
 3. นางสาว พิศมัย กวีเกียรติอนันต์

 • 19
 • TAN
 • ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 ธันวาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น28 ห้อง OFMH2807&2812 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย Eakachai Pavasiriporn
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชกุล
 2. นาง ชิดชนก จังพล

 • 20
 • B
 • บี จิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 13 ธันวาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บี จิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
52 ธนิยะพลาซ่า ชั้น28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อิศเรศ อ่ำศีรเวียง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธราธร ถาวระ
 • • CSR
 • นาง ยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
 • • Human Capital Management
 • นาย เกษมศักดิ์ ซูซูกิ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
 2. นาง ยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
 3. นางสาว ศิริพร พฤษศรี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education