สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 11
 • CHASE
 • เชฎฐ์ เอเชีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 29 กันยายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เชฎฐ์ เอเชีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
8/9-10 - ชั้น- ซอยวิภาวดี 44 (ซอยมงคลนิเวศน์) ถนนวิภาวดีรังสิต 44 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มนนิรา ด่านวิวัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณฐมน ทองปัชโชติ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ณัฐกานต์ มุ่งเพียร
 • • CSR
 • นาย ลาภลอย น้อยประเสริฐ
 • • Human Capital Management
 • นาย ลาภลอย น้อยประเสริฐ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว มนนิรา ด่านวิวัฒน์
 2. นางสาว ณฐมน ทองปัชโชติ
 3. นางสาว ลัคณา สินทรัพย์

 • 12
 • TQR
 • ที คิว อาร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 กันยายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ที คิว อาร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
46/7 รุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร A) ชั้น8 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กฤษณะ บุญยะชัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พัชรี กล่ำทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พัชรี กล่ำทอง
 • • CSR
 • นางสาว นนลณีย์ วรจิรเศรษฐ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นนลณีย์ วรจิรเศรษฐ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
 2. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์
 3. นาย กฤษณะ บุญยะชัย

 • 13
 • ITTHI
 • อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กันยายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
89/18-19 หมู่ที่ 5 ชั้น- ซอย- ถนน- พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์
 • • CSR
 • นางสาว มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์
 2. นางสาว มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์

 • 14
 • 24CS
 • ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 สิงหาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย

ที่ตั้งสำนักงาน :
89 เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น9 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ดุลภาพร เปไธสง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สันติ มณีวงศ์
 2. นางสาว ดุลภาพร เปไธสง

 • 15
 • BLC
 • บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 กรกฎาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค

ที่ตั้งสำนักงาน :
48/1 หมู่ที่ 5 - ชั้น- ซอย- ถนนหนองแช่เสา น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภัทรานันท์ ชูวังชา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ปกรณ์ ทองแคล้ว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อลงกรณ์ ลีละอุปธิกานต์
 • • CSR
 • นาย วงศธร งามเอนก
 • • Human Capital Management
 • นาย วงศธร งามเอนก
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมชัย พิสพหุธาร
 2. นาย ปกรณ์ ทองแคล้ว
 3. นางสาว ภัทรานันท์ ชูวังชา

 • 16
 • TEGH
 • ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 กรกฎาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
171 หมู่ที่ 2 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 20190

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สันต์ชัย พิมพ์สกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว เจษฏาจารย์ แก้วชะฎา

 • 17
 • PCC
 • พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กรกฎาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
1842 PRECISE ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธภัชชา เมนะสูต
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุวรรณา จารุพิศาลเลิศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พูนพิศ พ่วงประเสริฐ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฐพรรณ สุขโต
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณิชา ณัฐชยางกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง เจือทิพย์ ลักษณะโยธิน
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อุสนีย์ ติยะวรากุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ธภัชชา เมนะสูต
 2. นางสาว สุวรรณา จารุพิศาลเลิศ
 3. นางสาว พูนพิศ พ่วงประเสริฐ

 • 18
 • ITNS
 • อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 กรกฎาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม

ที่ตั้งสำนักงาน :
3300/106-107 ตึกช้าง ชั้น20 ซอย- ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัญญ์วรา ตาธรรม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กัญญ์วรา ตาธรรม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อดิศร ถาวรธนสาร
 • • CSR
 • นางสาว กัญญ์วรา ตาธรรม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นาตยา นันทวนิช

 • 19
 • PROEN
 • โปรเอ็น คอร์ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 กรกฎาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โปรเอ็น คอร์ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น4,18 ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สิริวรรณ เลื่อนลอย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กุลการ จิรกุลกัญวรา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย นิติธร ดีอำไพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ดาวไสว จุทาเสียง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สิริวรรณ เลื่อนลอย
 • • CSR
 • นางสาว ดาวไสว จุทาเสียง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สิริวรรณ เลื่อนลอย
 • • Human Capital Management
 • นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สิริวรรณ เลื่อนลอย
 2. นาย นิติธร ดีอำไพ
 3. นางสาว กุลการ จิรกุลกัญวรา

 • 20
 • SAAM
 • เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 มิถุนายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
141 เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้น10 ซอยสุขุมวิท63(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ธัญวรัตม์ ศิริพานิช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ
 2. นางสาว ปฐวีกานต์ วาระสิทธิ์
 3. นางสาว ธัญวรัตม์ ศิริพานิช

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education