ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
(Center for Building Competitive Enterprises; CBCE)

จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ; CBCE ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มาเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแบบ one-on-one แก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ให้สามารถ แข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

สมัครเข้าร่วมโครงการภาพกิจกรรม

 • CBCE 2019: ที่ปรึกษาประจำบริษัท เริ่มเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

  รายละเอียด

 • CBCE 2019: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สำหรับบริษัท รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

  รายละเอียด

 • CBCE 2019: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) organized “CBCE Information Day" ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รายละเอียดแก่บริษัทที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์ CBCE

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด