ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
(Center for Building Competitive Enterprises; CBCE)

จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ CBCE ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มาเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแบบ one-on-one แก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ให้สามารถแข่งขัน และเติบโตได้อย่างมั่งคงยั่งยืน

สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ดร.กุลภัทรา สิโรดม
 • คุณภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงษ์
 • ศจ.พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 • ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
 • ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
 • คุณสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
 • คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
 • คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุลดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

ดูเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

 • CBCE 2018: ที่ปรึกษาประจำบริษัท เริ่มเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา

  รายละเอียด

 • CBCE 2018: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สำหรับบริษัท รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

  รายละเอียด

 • CBCE 2018: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) organized “CBCE Information Day

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด