คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

  ประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

 • คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

Business Strategy

 • คุณกรรณิกา
  ชลิตอาภรณ์
 • คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ
 • คุณสุรงค์ บูลกุล
 • คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
 • คุณสรรค์ชัย
  เตียวประเสริฐกุล
 • คุณณัฐพงษ์ อารีกุล
 • คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
 • คุณสมยศ อรรถสกุลชัย
 • คุณสมฤดี ชัยมงคล
 • คุณไพศาล ธรสารสมบัติ
 • คุณเอกพล พงศ์สถาพร
 • คุณครรชิต บุนะจินดา
 • คุณบุญยง ตันสกุล
 • คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร
 • คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
 • ดร. ชเนศวร์
  แสงอารยะกุล

  Sales and Marketing

 • ดร. ลักขณา
  ลีละยุทธโยธิน
 • คุณอานุสรา
  จิตต์มิตรภาพ
 • คุณสมพร มาอุทธรณ์
 • คุณอนุวัตร เฉลิมไชย
 • คุณสุชีพ ศรีพฤฒา
 • ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
 • คุณสุวรรณี
  ศรีธัญญะโชติ
 • คุณแววคนีย์
  อัสโสรัตน์กุล
 • คุณสภาพร
  กังวานเวชกุล
 • ดร.ปวีณา
  กลกิจชัยวรรณ

  Finance and Accounting

 • ดร. กุลภัทรา สิโรดม
 • คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
 • คุณประสัณห์ เชื้อพานิช
 • คุณภควัต
  โกวิทวัฒนพงศ์
 • คุณยุทธ วรฉัตรธาร
 • คุณโสภาวดี
  เลิศมนัสชัย
 • ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
 • คุณศนิชา
  อัครกิตติลาภ

  Human Resource

 • คุณพิมพา กมลศิริ
 • คุณโสภา หนูเนตร
 • คุณสุดคนึง ขัมภรัตน์
 • คุณศิราณี ผู้พัฒน์
 • คุณปาริชาติ อัศวกุล
 • คุณศันสนะ ด่านศมสถิต
 • คุณเวโรจน์ ลิ้มจรูญ
 • คุณบุญเกียรติ เมธีทัศนีย์
 • คุณอาภา พู่แสงมุกข์
 • คุณเอมอร วงษาพาน
 • คุณหทัยพร
  เจียมประเสริฐ

  Process and System

 • ดร. สมชัย
  ไทยสงวนวรกุล
 • คุณชนิสา ชุติภัทร์
 • คุณศรกวี ปูรณโชติ
 • คุณสุนทร เด่นธรรม

  Tax, Legal, Risk Management, and Family Business Management

 • ศาสตราจารย์พิเศษ
  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 • คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
 • คุณศิระ อินทรกำธรชัย
 • คุณประจวบ ตรีนิกร