Alumni

CBCE 2022 (รุ่น 7)

คุณจิตพล ศิริวัฒนเมธางกูร

กรรมการ บริษัท เจนเทิลวูแมน จำกัด

เป็นหนึ่งในโครงการที่รู้สึกว่าจริงใจกับผู้เรียนที่สุด มีความทุ่มเทและความหวังดีที่มอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเสมอมาทั้งจากทีมงานและวิทยากร วิทยากรมีความรู้ความสามารถที่สะสมมาจากประสบการณ์จริงทำให้สามารถแนะนำผู้เรียนได้แบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นโครงการที่น่าบอกต่อครับ ผมได้รับคำแนะนำที่เกิดจากประสบการณ์ของ Mentor ที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้เองเนื่องจากประสบการณ์ของทีมผู้บริหารยังมีชั่วโมงบินไม่สูง

คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำธุรกิจและยังได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป

คุณภูผา สูงเด่น

CEO & Co-founder บริษัท แมคไอโอ จำกัด

ทางบริษัทรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของโครงการเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมบริษัท SME ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านที่บริษัทตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา หรือภาพรวมในด้านอื่นๆ ขอขอบพระคุณทีมงาน CBCE, ทีมที่ปรึกษาและเพื่อนๆในโครงการทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ ให้คําแนะนําอย่างดียิ่ง และต้องขออภัยอย่าง ยิ่งที่บางครั้งทางบริษัทเองอาจต้องใช้เวลาในการหาทางออกของปัญหาบางอย่างนานเกินไป

การตัดสินใจในธุรกิจบางครั้ง การตัดสินใจไม่ทําบางอย่างก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าการตัดสินใจทําบางอย่าง คําแนะนําของโครงการ CBCE นั้นมีประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและทีม งานเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ ทีมงานและที่ปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู้ครับ ขอบคุณมากๆครับ

คุณพัชรพล สุทธิธรรม

ผู้บริหาร บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทได้รับประโยชน์ในด้าน การตลาด และการขาย การบริหารจัดการองค์กร การจัดระบบการจัดซื้อใหม่ การทำบัญชีให้เป็นระบบมากขึ้น การบริหารจัดการการเงินทำให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น คุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น แต่ต้นทุนกลับลดลง ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้นตามมา

คุณพักต์พิมล วรรณเจริญ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด

ขอบคุณโครงการ CBCE ทีมงาน และ ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือมาโดยตลอด บริษัทได้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆ ในการพัฒนาต่อยอดการทำธุรกิจ หากไม่มีท่านที่ปรึกษาเราอาจจะมองไม่เห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆ หรือมุมที่ไม่เคยเห็น ขอบคุณมากๆค่ะ

คุณปิยะฉัตร รุ่งเจริญรวยยิ่ง

CEO บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

เสนอแนะด้านกลยุทธ์แบบ in-depth มากขึ้น เพื่อเข้าใจการวางแผนกลยุทธ์แบบชัดเจน เข้าใจการวิเคราะห์งบการเงิน และความสำคัญในเรื่องการจัดการโครงสร้างการเงินและบัญชี

คุณพิมลพร พัฒนวิมล

Managing Director บริษัท ออโต้มาร์ท จำกัด

รู้สึกว่าทีมงานน่ารักมาๆ ปรารถนาดีกับพวกเรามากๆ ขอบคุณนะคะ ข้อเสนอแนะ เรื่อง mentor อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของ mentor ที่เป็นตัวแถมค่ะ บางครั้งตอนจัดอาจจะยัง ไม่ตรงกับบริษัทนั้นๆ และอยากให้มี session ให้ความรู้เรื่อยๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

คุณทายาท กาญจนะจิตรา

CEO บริษัท พิณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สามารถนําไปเตรียมตัวและปรับใช้ได้จริง และ ดีใจที่มีโครงการดี ๆ ที่ช่วยผู้ประกอบการ

คุณศิริสรา องค์ติลานนท์

CEO บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด

ดิฉันได้รับมุมมองจากท่านที่ปรึกษา และนำมาปรับใช้ในองค์กร เข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข

คุณพิสุทธิ พิริยะเลิศศักดิ์

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลิคลีนคิทเช่น จำกัด

ดร. จิระศักดิ์ จันทร์รัตนา

CEO บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด