เกี่ยวกับโครงการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์ CBCE
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE
ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานศูนย์ CBCE
คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
คุณสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
ศ.พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
คุณไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ. ทีเอ็มที สตีล
คุณครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)