เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
(Center for Building Competitive Enterprises; CBCE)

จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CBCE ได้รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่มีจิตอาสา จากองค์กรชั้นนำของประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มาเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแบบ one-on-one แก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน