เกี่ยวกับโครงการ

สาส์นจากประธาน

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู

และประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive Enterprises) หรือ CBCE จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

CBCE เป็นศูนย์รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ จากหลากหลายอุตสาหกรรม มาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจจากองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางสู่องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

การดำเนินธุรกิจในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจะต้องพร้อมปรับตัวตลอดเวลา คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเชื่อว่า หากภาคเอกชนผนึกกำลังกันแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยการให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงให้มีการบริหารจัดการมาตรฐานสากลได้ ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมาก