ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • CBCE Next 2022 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2022

  ศูนย์ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือน สิงหาคม 2023 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน คือที่ปรึกษาด้านตลาดทุน 1 ท่าน และที่ปรึกษาธุรกิจตามประเด็นความท้าทายของบริษัทอีก 1 ท่าน

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2022: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2022

  เนื้อหาของการอบรมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ระบบบริหารการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ business clinic ในหัวข้อ “preparation for capital market” โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post-workshop presentation สำหรับบริษัท เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและแผนงานระดมทุนต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2022: ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “Incorporating Sustainability into an IPO Strategy”, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับแผนการส่งเสริม SMEs บนเส้นทางตลาดทุน” พร้อมทีมผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พูดคุยในหัวข้อ “LiVe Exchange ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SMEs และ Startups” และ บริษัท CBCE Alumni ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้

  รายละเอียด

 • CBCE 2022 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2022

  ศูนย์ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2023 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียด

 • CBCE 2022: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจ สำหรับบริษัทที่เข้าโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2022

  เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมทิศทางของธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การวางระบบและการปฏิบัติงาน, การเงินและบัญชี, ทรัพยากรบุคคล และธุรกิจครอบครัว โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัด Post-seminar presentation สำหรับบริษัท รุ่นที่ 7 เพื่อนำเสนอแผนงานทางธุรกิจต่อคณะที่ปรึกษา (advisor panel)

  รายละเอียด

 • CBCE 2022: ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ในวันที่ 21 เมษายน 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ฯ CBCE ได้จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 7 ในวันที่ 21 เมษายน 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ฯ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯกับการส่งเสริม SMEs”, ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานและที่ปรึกษาศูนย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

  รายละเอียด

 • CBCE2021: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 6 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564

  เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID – 19 ศูนย์ได้จัดเรียนเชิญที่ปรึกษาประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทผ่าน VDO Conference และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2565 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียด

 • CBCE 2021: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจ สำหรับบริษัท รุ่นที่ 6 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564

  รวมระยะเวลา 8 วัน เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมทิศทางของธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การวางระบบและการปฏิบัติงาน, การเงินและบัญชี, ทรัพยากรบุคคล และธุรกิจครอบครัว

  รายละเอียด

 • CBCE 2021: ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  ศูนย์ฯ CBCE ได้จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ฯ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “Finding a new normal: Leading your business through times of uncertainty”, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯกับการส่งเสริมSMEs”, ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานและที่ปรึกษาศูนย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

  รายละเอียด

 • CBCE 2020 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 5 ตั้งแต่ปลายเดือน เมษายน 2563

  โดยในช่วงแรกได้มีการให้คำปรึกษาผ่าน VDO Conference ต่อมาหลังจากสถานการณ์ COVID – 19 ในประเทศดีขึ้นในเดือนมิถุนายน ศูนย์ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2563 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียด