โครงการของเรา

โครงการ CBCE Next

โครงการ CBCE Next เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ตลาดทุน ผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange, SET, mai และรูปแบบการระดมทุนอื่นๆ เช่น การร่วมลงทุนกับ VC รวมถึงการควบรวมกิจการ M&A เป็นต้น โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจถึงเส้นทางการเติบโตในตลาดทุน การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุน

ในช่วง 3 เดือนแรกจะเป็นการอบรม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ หรือ องค์กรชั้นนำของประเทศไทย มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาระบบและกระบวนการของบริษัทให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุน และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงระยะเวลา 9 เดือนต่อมา ที่ปรึกษาด้านตลาดทุน 1 ท่าน และที่ปรึกษาธุรกิจ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับความท้าทายของบริษัท จะเข้าให้คำแนะนำแบบ one-on-one แก่บริษัท

เงินสนับสนุนผู้ประกอบการ (Grant) เพื่อการเตรียมตัวเข้าตลาดทุน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อบริษัท จากการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปี

CBCE Next 2023 (รุ่น 2)

พฤษภาคม 2023 - เมษายน 2024

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี

 • บริษัทที่มีรายได้รวมน้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี : 200,000 บาท
 • บริษัทที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 500 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี : 250,000 บาท
 • บริษัทที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี : 350,000 บาท

หมายเหตุ : ศูนย์ CBCE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายปีตามความเหมาะสม และค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)


การรับสมัคร

CBCE Next 2023 (รุ่น 2)

เปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2022 - 28 กุมภาพันธ์ 2023

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ธุรกิจภาคบริการต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50 ล้านบาทต่อปี ธุรกิจภาคผลิตต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100 ล้านบาทต่อปี
 • เจ้าของกิจการมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง และประสงค์ที่จะเตรียมความพร้อมบริษัทเพื่อระดมทุนผ่านตลาดทุน
 • ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมและกฏหมาย
 • ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

 1. กรอกใบสมัครเข้าโครงการ ที่ แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 2. กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามรายการที่ 2.1 - 2.7 มายังที่อีเมล์ cbceinformation@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
  1. โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
  2. งบการเงินล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี
  3. Company Profile หรือเอกสารเพิ่มเติม (หากมี)
  4. ความท้าทายหลักในการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุน (อย่างน้อย 3 ข้อ) พร้อมอธิบาย
  5. โครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Chart)
  6. แผนขยายธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า (ที่สามารถเปิดเผยได้)
  7. แบบฟอร์มลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร สามารถ Download ได้ที่นี่

 3. เมื่อบริษัทผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว เจ้าของและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทต้องมานำเสนอแผนธุรกิจโดยสังเขปของบริษัทในการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการศูนย์ CBCE ในเดือน มีนาคม 2023

 4. ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE Next 2023 ภายในเดือน เมษายน 2023

 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 099-198-8847หรือ Line ID : @cbce.program



แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ:


Application Form