โครงการของเรา

โครงการ CBCE

โครงการ CBCE เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถจัดการกับประเด็นความท้าทาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

ในช่วง 2 เดือนแรกจะเป็นการอบรมธุรกิจ (Business Seminar) โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรชั้นนำของประเทศในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การตลาด การเงิน เป็นต้น เจ้าของกิจการทุกท่านจะได้รับแนวทางและข้อคิดเบื้องต้นจากการอบรมในการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่าน

ในช่วงระยะเวลาประมาณ 9 เดือนหลัง ที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับความท้าทายของบริษัท เข้าให้คำแนะนำแบบ one-on-one แก่บริษัท ตลอดจนจบโครงการ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปี

CBCE 2023 (รุ่น 8)

มิถุนายน 2023 - พฤษภาคม 2024

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี

 • บริษัทที่มีรายได้รวมน้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี : 200,000 บาท
 • บริษัทที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 500 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี : 250,000 บาท
 • บริษัทที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี : 350,000 บาท

หมายเหตุ : ศูนย์ CBCE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายปีตามความเหมาะสม และค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)


การรับสมัคร

โครงการ CBCE 2023 (รุ่นที่ 8)

เปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม 2022 - 28 กุมภาพันธ์ 2023

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ธุรกิจภาคบริการต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50 ล้านบาทต่อปี ธุรกิจภาคผลิตต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100 ล้านบาทต่อปี
 • เจ้าของกิจการมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
 • ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมและกฏหมาย
 • ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

 1. กรอกใบสมัครเข้าโครงการ ที่ แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 2. กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามรายการที่ 2.1 - 2.7 มายังอีเมล์ cbceinformation@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
  1. โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
  2. งบการเงินล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี
  3. Company Profile หรือเอกสารเพิ่มเติม (หากมี)
  4. ความท้าทายหลักในการดำเนินธุรกิจ (อย่างน้อย 3 ข้อ) พร้อมอธิบาย
  5. โครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Chart)
  6. แผนขยายธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า (ที่สามารถเปิดเผยได้)
  7. แบบฟอร์มลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร สามารถ Download ได้ที่นี่

 3. เมื่อบริษัทผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว เจ้าของและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทต้องมานำเสนอแผนธุรกิจโดยสังเขปของบริษัทในการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการศูนย์ CBCE ในเดือน มีนาคม 2023

 4. ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE 2023 ภายในเดือน เมษายน 2023

 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 099–198-8847หรือ Line ID : @cbce.programแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ:


Application Form