เกี่ยวกับโครงการ

คณะทำงาน

 • ทิพย์สุคนธ์ ศุภสินธุ์
  Tipsukon Suphasindhu
  President
 • นิศา หุนตระกูล
  Nisa Hountrakul
  Manager
 • สารินทร์ ว่องกุศลกิจ
  Sarin Vongkusolkit
  Senior Business Analyst
 • ทัศน์พล ดิเรกวัฒนานุกุล
  Tassapol Dirakewattananukul
  Senior Business Analyst
 • อมรพรรณ ศิริทัตสวัสดิ์
  Amornpun Siritutswasdi
  Senior Business Analyst