ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2019: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ศูนย์ CBCE ได้จัดงาน Orientation day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานกรรมการศูนย์ CBCE กล่าว Welcome speech พร้อมทั้งกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การให้คำแนะนำแบบ One-on-one จากมุมมองที่ปรึกษา”, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ  ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ  “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริม SMEs”, คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “Growing in the New Future”

ในวันเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พาบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 22 บริษัท เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ได้เรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่องจากตัวละคร Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงิน และ SET Heroes ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการเงินและการลงทุน

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ศูนย์ฯได้จัด Welcome Party เพื่อให้บริษัทได้แนะนำตัวและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน รวมถึงพูดคุยกับ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการ ศูนย์ CBCE และผู้อำนวยการ ศูนย์ CBCE