ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2019: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สำหรับบริษัท รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562


ศูนย์ CBCE ได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สำหรับบริษัท รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนคม 2562 รวมระยะเวลา 8 วัน ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ธุรกิจ, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การเงิน, การผลิต, ทรัพยากรบุคคล และธุรกิจครอบครัว   โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัดเวทีสำหรับบริษัท รุ่นที่ 4 ทั้ง 22 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงาน ต่อ คณะที่ปรึกษา (advisor panel) รวมทั้ง ร่วมทานอาหารมื้อค่ำกับ คณะที่ปรึกษา ศูนย์ CBCE