ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2019: ที่ปรึกษาประจำบริษัท เริ่มเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา


ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาประจำบริษัทได้เข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดประชุมเพื่ออัพเดทและติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ จนสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน โดยพิจารณาจากประเด็นความท้าทายหลักของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ด้านการเงินและบัญชี การผลิต ระบบการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น