สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 1
 • CPL
 • ซีพีแอล กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซีพีแอล กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
700 หมู่ 6 - ชั้น- ซอย- ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วลัยรัตน์ ศิลปชีวะกิจจา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สใบทิพย์ ทองไชยมงคล
 • • CSR
 • นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 2. นางสาว วลัยรัตน์ ศีลปชีวกิจจา
 3. นางสาว สใบทิพย์ ทองไชยมงคล

 • 2
 • BGRIM
 • บี.กริม เพาเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บี.กริม เพาเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
5 ดร.เกฮาร์ด ลิงก์ ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย โชคพิชัย ปทุมชัยศิริกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว บุษป์นันท์ ธนาพรรวิกิตต์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย รัฏฐ์พงศ์ เข้มแข็ง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วรุตม์ มีนะโยธิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กันย์ลภัส วิชชุตารัช
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ธันย์ฤทัย มกรพันธ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อรอุมา ชลัมพุช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วรัญญา ชื่นพิทยาธร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุชล วัฒนสุขชัย
 • • CSR
 • นางสาว รุจิเรข ตาเมือง
 • • CSR
 • นาย ปัญจพล จตุพัฒนกุล
 • • Human Capital Management
 • นาง สุดคนึง ขัมภรัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว หทัยรัตน์ กันทอง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พิมพ์มณี ทวีกาญจน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทิพย์วิมล จรลี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รุจิเรข ตาเมือง
 2. นางสาว อรรัมภา เงินโสภา
 3. นาย โชคพิชัย ปทุมชัยศิริกุล

 • 3
 • TITLE
 • ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 13 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เจริญ บุญมโนทรัพย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • CSR
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 2. นาย เจริญ บุญมโนทรัพย์

 • 4
 • THG
 • ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
34/1 ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อาริยา ศิลากร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง หทัยชนก ปางน้อย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
 2. นางสาว อัญชลี ชวลิตจารีธรรม
 3. นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช

 • 5
 • NVD
 • เนอวานา ไดอิ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เนอวานา ไดอิ

ที่ตั้งสำนักงาน :
123 ซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น11 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กัลยาณี ปานทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ยศวรรธน์ ปุณชรัสมิ์กร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ปิโยรส เลาหเจริญยศ
 • • CSR
 • นาย ยศวรรธน์ ปุณชรัสมิ์กร
 • • Human Capital Management
 • นาง กัลยดา ภู่สว่าง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รัชฎา ผลอินทร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัลยาณี ปานทอง
 2. นางสาว ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล
 3. นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์

 • 6
 • DDD
 • ดู เดย์ ดรีม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 1 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดู เดย์ ดรีม

ที่ตั้งสำนักงาน :
32 ถนนถนนเคหะร่มเกล้า ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ณภัทร รัตตะพงษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นิติโรจน์ มโนลม้าย
 • • CSR
 • นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์
 2. นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
 3. นาง ณภัทร รัตตะพงษ์

 • 7
 • GULF
 • กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 31 พฤษภาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น11 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฉัตรตะวัน ไชยะกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อำนวยพร ประกอบนพเก้า
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว โชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์
 • • CSR
 • นาง ภวสกุณ บุณยปรัตยุษ
 • • Human Capital Management
 • นาง มลฑนา พรปัญญาเลิศ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
 2. นางสาว บังอร สุทธิพัฒนกิจ
 3. นางสาว ฉัตรตะวัน ไชยะกุล

 • 8
 • CHEWA
 • ชีวาทัย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 พฤษภาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ชีวาทัย

ที่ตั้งสำนักงาน :
1168/80 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น27 ซอย- ถนนพระรามสี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิรสุดา สาสนัส
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กษมล แสนใจธรรม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จิรสุดา สาสนัส
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ
 • • CSR
 • นาย ภูเบศร์ สำราญเริงจิต
 • • Human Capital Management
 • นาย พีระพงศ์ จำปีศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จิรสุดา สาสนัส
 2. นางสาว กษมล แสนใจธรรม
 3. นางสาว สุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย

 • 9
 • CMAN
 • เคมีแมน
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 พฤษภาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เคมีแมน

ที่ตั้งสำนักงาน :
195/11-12 เลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น10-11 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุณีย์ วัฒนผลมงคล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุณีย์ วัฒนผลมงคล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุณีย์ วัฒนผลมงคล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง นิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล
 • • CSR
 • นาย ณัฐพร คงสมพงษ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เพียงกมล ไกรเดช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์
 2. นาย วุฒิชัย ตันกุรานันท์
 3. นางสาว สุณีย์ วัฒนผลมงคล

 • 10
 • III
 • ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 พฤษภาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
628 ทริพเพิลไอ ชั้น3 ซอยกลับชม ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล
 • • CSR
 • นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล
 • • Human Capital Management
 • นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ทิพย์ ดาลาล
 2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม
 3. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education