ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2022 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2022


ศูนย์ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit เพื่อเยี่ยมชมบริษัท และจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท หลังจากนั้นศูนย์ฯได้ติดตามการดำเนินงานระหว่างบริษัทและที่ปรึกษาประจำบริษัทเป็นระยะ จนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2023 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท