ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE Next 2023: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2023


CBCE Next 2023: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือน กันยายน 2023

ศูนย์ฯ ได้จัดเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาเข้า Company visit และมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัท และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการในเดือน เมษายน 2024 โดยแต่ละบริษัทจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน โดยเป็นที่ปรึกษาด้านตลาดทุน 1 ท่าน และ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจตามประเด็นความท้าทายของบริษัทอีก 1 ท่าน