สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • งานสัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดสัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain”

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 1/2561

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "Building Your Team Execution Capability"

  รายละเอียด

 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร LDP สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนและภาคเอกชน

  รายละเอียด

 • LDP Alumni Forum “The Alien Thinker: Five Strategies to Augment Your Innovation Capability”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน LDP Alumni Forum ในหัวข้อ “The Alien Thinker: Five Strategies to Augment Your Innovation Capability”

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี”

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2018 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าพบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2018 International Field Trip to Vietnam

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2018 International Field Trip to Myanmar

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2018 International Field Trip to Cambodia

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2561

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education