สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • โครงการ สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 10

  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและมูลนิธิอีดีพี จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิของภาคธุรกิจ รวมถึงการยกระดับความสำคัญของครูต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ภายใต้หัวข้อ “Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ภายใต้หัวข้อ “Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success”

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ และกรรมการและที่ปรึกษา HCM Club เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำซี.พี. (C.P. Leadership Development Institute)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ และกรรมการและที่ปรึกษา HCM Club เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำซี.พี. (C.P. Leadership Development Institute) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  รายละเอียด

 • HR Pain Point Forum ในหัวข้อ “How Employee Engagement can improve your organization performance and culture?”

  HR Pain Point Forum ในหัวข้อ “How Employee Engagement can improve your organization performance and culture?”

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา “SDGs Implementation: Learned from the Pros” ี

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา “SDGs Implementation: Learned from the Pros” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

  รายละเอียด

 • ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัด IR Workshop ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ “MD&A Best Practice – Learn from the Pros”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัด IR Workshop ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ “MD&A Best Practice – Learn from the Pros”

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 5/2560

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 5/2560 และกิจกรรม Networking Talk

  รายละเอียด

 • "ภาคตลาดทุน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ๑๕๙,๙๙๙ ดอก แก่กทม."

  คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และรองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย พร้อมด้วยผู้บริหารภาคตลาดทุน และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๕๙,๙๙๙ ดอก จากโครงการ “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก”

  รายละเอียด

 • งานสัมมนาในหัวข้อ “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง”

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัดหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2017 รุ่นที่ 1/2560

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัดหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2017 รุ่นที่ 1/2560

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education