คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์ CBCE
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานศูนย์ CBCE
ดร.กุลภัทรา สิโรดม
รองประธานศูนย์ CBCE
คุณสุรงค์ บูลกุล
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
คุณเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
คุณครรชิต บุนะจินดา กรรมการ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
คุณไพศาล ธรสารสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ค้าเหล็กไทย
คุณยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ศ.พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่
คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย